Data rozpoczęcia szkolenia:

09.07.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Uchwalona 20 maja 2021 r. ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym ma na celu zwiększenie ochrony wpłat nabywcy poprzez wprowadzenie – obok dawnych rozwiązań – dodatkowych zabezpieczeń dla środków gromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym, w tym: uregulowanie praw i obowiązków stron umowy deweloperskiej na wypadek upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy, obligatoryjność posiadania przez dewelopera – w chwili rozpoczęcia sprzedaży – zgody banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, obowiązek zawarcia przez dewelopera umowy MRP dla tych przedsięwzięć, które dotychczas takiego rachunku nie posiadają, a także sankcje za brak rachunku. Ustawodawca stworzył również Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Podczas szkolenia przedstawione zostaną zmienione zasady prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych, dokonywania wpłat i wypłat na te konta oraz rozszerzone działania podejmowane przez banki w celu kontroli i monitorowania przebiegu przedsięwzięcia i zadania deweloperskiego.
 • Zaprezentowane zostaną także rozwiązania wypracowane przez Grupę Roboczą przy Związku Banków Polskich w zakresie prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych, które będą pomocne przy pracach nad wdrożeniem w banku nowych zasad prowadzenia MRP.

Adresaci:

zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z mieszkaniowymi rachunkami powierniczymi, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

Trener:  Katarzyna Marczyńska – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Podstawa prawna prowadzenia rachunków powierniczych:
1. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym a dotychczasowa ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. – cele i podstawowe różnice.
2. Nowe pojęcia ustawowe, w tym:
a) umowa rezerwacyjna,
b) lokal użytkowy.
3. Definicja przedsięwzięcia deweloperskiego a otwieranie i zamykanie mieszkaniowych rachunków powierniczych – zagadnienia praktyczne.
4. Nakaz sprzedaży bez obciążeń – wzmocnienie ochrony nabywcy.

II. Terminy wejścia w życie nowej ustawy:
1. Okres vacatio legis.
2. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – wejście w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
3. Przepisy zmieniając zasady funkcjonowania gwarancji z BFG.
4. Obowiązek założenia MRP przez dotychczasowych deweloperów.

III. Zasady dokonania przez bank oceny spełnienia przez dewelopera warunków określonych w ustawie do otwarcia MRP:
1. Obowiązek posiadania MRP przez dewelopera.
2. Obowiązki banku przed otwarciem rachunku:
a) treść wymaganych dokumentów,
b) kontrola wzorców,
c) umowa rezerwacyjna.
3. Umowa MRP:
a) strony umowy,
b) istotne elementy umowy,
c) zakres informacji o wpłatach i wypłatach z mieszkaniowego rachunku powierniczego,
d) zasady dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy i ich skutki.
4. Czas trwania umowy – nowe zasady i terminy zamykania mieszkaniowego rachunku powierniczego.
5. Ogłoszenie upadłości banku prowadzącego MRP – obowiązki dewelopera.
IV. Wypłata środków z OMRP – nowe zasady kontroli realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez bank:
1. Zwiększone obowiązki kontrolne banku:
a) zasady oceny wykonania etapu przedsięwzięcia deweloperskiego,
b) analiza innych okoliczności warunkujących wypłatę transzy.
2. Nowe zasady wypłaty środków z OMRP na rzecz dewelopera po zakończeniu ostatniego etapu określonego w harmonogramie przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjnego.
3. Zasady wypłaty środków z OMRP z umów o lokal użytkowy.
4. Wypłata środków z MRP w przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od umowy deweloperskiej.
5. Wypłata środków z MRP w przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron od umowy deweloperskiej.

V. Zasady wypłaty środków z ZMRP.

VI. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny:
1. Składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.
2. Zakres odpowiedzialności DFG.
3. Zasady uruchomienia gwarancji z DFG.
4. Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.
5. Zasady wypłaty środków z DFG.

VII. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.