Data rozpoczęcia szkolenia:

05.07.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

W II kwartale 2021r. w Banku przeprowadzono przegląd procedur związanych z organizacją Zebrania Przedstawicieli / Walnego Zgromadzenia, takich jak regulaminy, projekty uchwał, a w przypadku roku wyborczego – Polityki Zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej oraz Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej. W III kwartale czeka banki ujawnianie informacji, przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz. Realizacja planu działania komórki ds. zgodności na III kwartał przeważnie jest związana z dokumentacją zewnętrzną.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat analizy ryzyka braku zgodności za II kwartał 2022r. oraz wskazanie działań Komórki ds. zgodności w III kwartale 2022r., w tym przygotowanie dokumentów do testów zgodności oraz do testowania stosowania mechanizmów kontrolnych na III kwartał 2022r.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnicy otrzymają przykład notatki z analizy ryzyka braku zgodności za II kwartał 2022r.,
 • Uczestnik szkolenia zapozna się z przepisami, jakie wchodzą w życie w kolejnych kwartałach 2022r.;
 • Uczestnicy otrzymają wzory kart do testowania zaplanowanych na III kwartał 2022r.,
 • Uczestnicy otrzymają wskazówki do przeglądów dokumentacji zewnętrznej.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, Rady Nadzorczej (ze szczególnym uwzględnieniem członków Komitetu Audytu), pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, komórki ds. funkcji kontroli, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

CENA: 220 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 10.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Zadania komórki ds. zgodności:
a. Funkcja zapewniająca,
b. Funkcja doradcza.
2. Analiza ilościowa i jakościowa ryzyka braku zgodności, z uwzględnieniem danych z zakresu ryzyka operacyjnego.
3. Omówienie planu działania komórki ds. zgodności na III kwartał 2022r.
4. Funkcja doradcza:
a. Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz,
b. Weryfikacja Polityki unikania konfliktu interesów,
c. Weryfikacja Zasad etyki bankowej,
d. Weryfikacja Instrukcji przyjmowania i rozpatrywania skarg i reklamacji.
5. Funkcja zapewniająca – Testy stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej planowane dla Komórki ds. zgodności na III kwartał 2022r.:
a. Testowanie stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań finansowych,
b. Testowanie stosowania mechanizmów kontrolnych w zakresie realizacji Polityki informacyjnej.
c. Testowanie stosowania mechanizmów kontrolnych w zakresie zarządzania ryzykiem płynności,
d. Testowanie stosowania mechanizmów kontrolnych w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym (w tym IT).
6. Analiza luki prawnej – omówienie najważniejszych zmian przepisów zewnętrznych i wewnętrznych wymagających wprowadzenia w III kwartale 2022r. (takie jak np. weryfikacja materiałów informacyjnych, np. RRSO, zasady informowania o ryzyku stopy procentowej, wsparcie kredytobiorców itp.);
7. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.