Data rozpoczęcia szkolenia:

05.03.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Kurs  składa się z 4 zjazdów po 2 dni, podczas których uczestnicy poznają od podstaw najważniejsze kwestie związane z rachunkowością, jak również otrzymają wiedzę związaną z podatkami występującymi w jednostkach gospodarczych, w tym w bankach.

Osoby uczestniczące otrzymają  wiedzę z dziedziny rachunkowości i rachunkowości bankowej oraz podatków, dającą możliwość poprowadzenia spraw księgowych na poziomie samodzielnego księgowego lub zastępcy Głównego księgowego.

Kurs prowadzony jest w formie teoretyczno-praktycznej.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków, pozwalającej na przygotowanie do samodzielnej pracy w pionie finansowo-księgowym.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Osoby uczestniczące otrzymają wiedzę z dziedziny rachunkowości i rachunkowości bankowej oraz podatków na poziomie średnim, dającym możliwość dalszego poszerzania wiedzy.
 • Będą potrafiły samodzielnie poprowadzić wiele spraw księgowych, z możliwością objęcia stanowiska Głównego Księgowego.
 • Do każdego bloku tematycznego podane będą przykłady księgowań.

TERMINY KURSU:
• 13-14.02.2024 r. – I zjazd;
• 19-20.02.2024 r. – II zjazd;
• 05-06.03.2024 r. – III zjazd;
• 19-20.03.2024 r. – IV zjazd

ADRESACI: Szkolenie przygotowuje do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, a w perspektywie do pracy jako główny księgowy

PROWADZĄCA: LIDIA SZAJNOWSKA – ekonomista, posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie praktyczne w bankowości spółdzielczej, jak i w innych sektorach gospodarki. Doświadczony analityk w dziedzinie rachunkowości i ogólnego prawa podatkowego, w tym m.in. problemów wynikających ze styku prawa  bilansowego z prawem podatkowym. Doświadczony wykładowca, nauczyciel akademicki w szkołach wyższych oraz prowadzący szkolenia z dziedzin rachunkowości i podatków.

CENA: 660 zł/os brutto/zjazd

Każda kolejna osoba z banku – 560zł/os  brutto /zjazd

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Najistotniejsze zagadnienia z tematyki rachunkowości:
a. Operacje gospodarcze;
b. Dowody księgowe;
c. Księgi rachunkowe;
d. Podstawowe zasady i funkcje rachunkowości;
e. Inwentaryzacja jako element rachunkowości.
2. Plan kont:
a. Definicja i istota;
b. Zasady budowy;
c. Zasady funkcjonowania;
d. Pojęcie salda;
e. Konta aktywne/konta pasywne.
3. Bilans i sprawozdanie finansowe:
a. Podstawowe pojęcia;
b. Poszczególne pozycje aktywów:
• aktywa pieniężne,
• należności,
• aktywa trwałe,
• rozrachunki.
c. Podstawowe pozycje pasywów:
• zobowiązania,
• kapitały,
• zysk.
4. Elementy Rachunku Zysków i Strat:
a. Koszty i przychody (zespoły 7 i 8);
b. Zysk brutto, zysk netto, podatek dochodowy;
c. Rezerwy.
5. Rachunkowość banków:
a. Akty prawne regulujące rachunkowość banków;
b. Czynności bankowe:
• udzielanie kredytów,
• przechowywanie depozytów,
• inne.
c. Operacje bankowe:
• rodzaje rachunków bankowych,
• rozliczenia międzybankowe.
6. Rezerwy:
a. Rodzaje rezerw występujących w księgach rachunkowych;
b. Kwalifikacja rezerw ze względów podatkowych;
c. Rezerwy a odpisy aktualizujące – różnice i podobieństwa;
d. Zasady księgowania rezerw i zasadność ich tworzenia;
e. Ujęcie podatkowe tworzonych rezerw.
7. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne:
a. Rozliczenia międzyokresowe czynne – kiedy występują;
b. Rozliczenia międzyokresowe bierne – kiedy występują;
c. Zasady kwalifikacji podatkowej rozliczeń.
8. Aktywa trwałe i Wartości niematerialne i Prawne:
a. Zasady kwalifikacji;
b. Zasady wyceny;
c. Zasady amortyzacji i umorzenia;
d. Likwidacje, sprzedaż, braki inwentarzowe;
e. Koszty podatkowe dotyczące zagadnień związanych z aktywami trwałymi;
f. Przykłady wyliczeń amortyzacji z zastosowaniem obowiązujących stawek.
9. Podatki – zagadnienia podstawowe:
a. Definicja i funkcje podatków;
b. Informacje dotyczące rozliczeń podatkowych i deklaracji;
c. Podatek dochodowy od osób fizycznych – podstawowe zagadnienia i sposób funkcjonowania;
d. Podatek dochodowy od osób prawnych – podstawowe zagadnienia i sposób funkcjonowania.
10. Podatki dochodowy od osób prawnych:
a. Koszty uzyskania przychodów zagadnienia podstawowe;
b. Przychody opodatkowane i nie opodatkowane zagadnienia podstawowe:
• pojęcia wyniku finansowego brutto i netto,
• ustalanie podstawy opodatkowania,
• różnice występujące w prawie bilansowym i podatkowym,
• różnice stałe i różnice przejściowe i ich wpływ na wynik,
• deklaracja podatku dochodowego CIT.
11. Podatek VAT:
a. Istota i funkcja podatku;
b. Podatek naliczony i podatek należny;
c. Podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy;
d. Zwolnienia podatkowe dla banków;
e. Jednolity Plik Kontrolny VAT.
12. Deklaracja podatku VAT.
13. Zagadnienia szczególne występujące w rozliczeniach banków w zakresie podatków dochodowych i VAT.
14. Ustalenie wyniku finansowego:
a. Księgi rachunkowe jako podstawa ustalenia wyniku finansowego;
b. Zamykanie ksiąg rachunkowych:
• wynik bilansowy a wynik podatkowy, sposób ustalania,
• ustalenie wysokości kosztów i przychodów,
• ustalenie różnic przejściowych i stałych,
• ustalenie aktywu z tyt. odroczonego podatku dochodowego,
• ustalenie rezerw na odroczony podatek dochodowy,
• rozliczenie podatkowe – deklaracja CIT.
15. Sporządzanie sprawozdania finansowego:
a. Bilans Aktywa;
b. Bilans Pasywa;
c. Rachunek Zysków i Strat;
d. Sprawozdanie z przepływów Pieniężnach;
e. Sprawozdanie ze zmian w kapitałach banku;
f. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacja dodatkowa.
16. Sprawozdanie z działalności banku – elementy istotne tego sprawozdania.
17. Obowiązek badania Sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .