Data rozpoczęcia szkolenia:

20.10.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Cele kursu:

 • Celem kursu jest przybliżenie osobom aplikującym na stanowisko głównego księgowego niezbędnych informacji z dziedziny rachunkowości bankowej oraz prawa podatkowego, tak aby po jego ukończeniu mogły one w sposób pewny i rzetelny wykonywać powierzoną im pracę.

 

 • Tematyka kursu obejmuje:
 • podstawy rachunkowości bankowej – zasady rachunkowości,
 • zaawansowaną rachunkowość bankową z elementami sprawozdawczości finansowej,
 • ewidencję najważniejszych i trudniejszych transakcji bankowych,
 • wybrane zagadnienia podatkowe.

 Forma kursu:

Szkolenie online prowadzone jest w formie prezentacji w kilku modułach. Przewidziane są trzy dwudniowe części. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na żywo i za pomocą czatu przez cały czas trwania szkolenia.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, a w perspektywie do pracy jako główny księgowy.

TRENER: ROBERT  KONIECZNY – specjalista z  zakresu  systemu  zarządzania  ryzykiem,  planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS.

CENA: 650 zł/osoba/jedna część

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

CZĘŚĆ I – ZASADY RACHUNKOWOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

20-21 października 2021 r.

 1. Podstawy prawne i podstawowe pojęcia rachunkowości bankowej, nadrzędne zasady rachunkowości:
  • Zakres przedmiotowy rachunkowości finansowej banku
  • Funkcja informacyjna rachunkowości finansowej banku
  • Podstawy prawne rachunkowości banku
  • Podstawowe pojęcia rachunkowości bankowej
  • Nadrzędne zasady rachunkowości
 2. Polityka (zasady) rachunkowości banku spółdzielczego oraz zakładowy bankowy plan kont:
  • Rok obrotowy i okres sprawozdawczy
  • Metody wyceny aktywów i pasywów banku
  • Ustalenie wyniku finansowego banku
 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  • Zakładowy plan kont
  • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera
  • Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych
 4. Inwentaryzacja składników majątkowych banku jako element przygotowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych za rok obrotowy:
  • Pojęcie, cel i ustawowe podstawy realizacji inwentaryzacji
  • Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji
  • Etapy inwentaryzacji
  • Obowiązki i zadania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
  • Dokumentacja inwentaryzacyjna
  • Rozliczenia inwentaryzacji
  • Błędy i nieprawidłowości w przeprowadzeniu inwentaryzacji
 5. Sprawozdanie finansowe banku:
  • Bilans banku
  • Rachunek zysków i strat
  • Rachunek przepływów pieniężnych
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym
  • Pozycje pozabilansowe
  • Wprowadzenie do sprawozdania
  • Informacja dodatkowa
  • Sprawozdanie z działalności
 6. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe
 7. Ocena rzetelności sprawozdania finansowego

CZĘŚĆ II – ZASADY EWIDENCJI I WYCENY WYBRANYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I OBROTOWYCH ORAZ KLASYFIKACJA

8-9 listopada 2021 r.

 1. Zasady ewidencji wybranych aktywów trwałych i obrotowych oraz wycena i klasyfikacja:
  • Aktywa trwałe
  • Aktywa przyjęte za długi – rozliczenie przewłaszczeń, zastawów w ujęciu bilansowym i podatkowym
 2. Ewidencja operacji z udziałem środków pieniężnych.
 3. Ewidencja pozabilansowa zobowiązań udzielonych i otrzymanych oraz pozostałych.
 4. Klasyfikacja, ewidencja i wycena papierów wartościowych nabywanych przez bank:

4.1. Klasyfikacja, ewidencja i wycena aktywów finansowych

4.2. Klasyfikacja, ewidencja i wycena papierów wartościowych

 1. Przykłady księgowań i wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów

CZĘŚĆ III – ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY I ODROCZONY ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BANKU ELEMENTY ANALIZY FINANSOWEJ

6-7 grudnia 2021 r.

 1. Zasady ustalania wyniku finansowego banku:
  • Koszty działalności banku
  • Przychody działalności banku
  • Wynik działalności banku
 2. Krajowe standardy rachunkowości:
  • KSR nr 6 – rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
  • KSR nr 7 – zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych – bieżący i odroczony:
  • Podatek dochodowy bieżący
  • Podatek dochodowy odroczony
 4. Zagadnienia prawa podatkowego:
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Podatek od towarów i usług vat
  • Podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne
 5. Elementy analizy finansowej banku:
  • Podstawowe wskaźniki dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej oraz analiza aktywów i pasywów bilansu i kont wynikowych
  • Wykorzystanie wniosków analizy dla celów zarządczych i nadzorczych (zarząd, rada nadzorcza)
 6. Egzamin

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.