Data rozpoczęcia szkolenia:

16.12.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

W art. 59 z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ustawodawca nałożył na banki obowiązek zapewnienia, aby cały personel kredytodawcy co najmniej raz na 3 lata odbył szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt hipoteczny oraz świadczenia usług dodatkowych, np. umowy ubezpieczenia, rachunku bankowego – jeżeli są one oferowane łącznie z kredytem.

Trzyletni okres wykonania ustawowego obowiązku minął w dniu 31 grudnia 2020 roku, a zarząd banku ma obowiązek udokumentowania faktu przeprowadzenia szkolenia, którego celem jest przypomnienie najważniejszych zagadnień związanych z kredytowaniem hipotecznym, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i rekomendacjami nadzorców.

CELE SZKOLENIA:

 • Omówione zostaną uprawnienia kredytobiorcy w świetle obowiązujących przepisów.
 • Dla osób  zainteresowanych,  po  szkoleniu  przeprowadzony  zostanie  egzamin,  obejmujący  zagadnienia określone w art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o kredycie hipotecznym, którego zdanie umożliwia wykonywanie czynności związanych z kredytem hipotecznym. Egzamin będzie przeznaczony dla osób, które do tej pory go nie zdały.

Osoby biorące udział w egzaminie, prosimy o informację podczas dokonywania zgłoszenia (telefonicznie lub elektronicznie).

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Szkolenie pozwoli uzupełnić na bieżąco obowiązki ustawowe, a pracownikom zapewni uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

ADRESACI: personel kredytu hipotecznego, komórki zgodności, audytu i inni zainteresowani tematyką szkolenia.

TRENER: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 190 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Zagadnienia wstępne:
1. Cel i główne założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi… i ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami– czyli na co zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu przepisów ustawy.
2. Szczególne wymogi dla pośredników kredytu hipotecznego, agentów oraz personelu kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta.
3. Rejestr pośredników oraz zasady nadzoru nad działalnością pośredników i kredytodawców.
4. Podstawowe pojęcia.
II. Obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego i konsumenckiego:
1. Zasady reklamowania produktu hipotecznego – szczególne obowiązki pośrednika kredytowego.
2. Ogólne informacje dotyczące umowy.
3. Formularz informacyjny:
a) przykład prawidłowo wypełnionego formularza,
b) dokumentowanie doręczenia formularza,
c) termin ważności informacji – zapisy w dokumencie,
d) problem świadczenia usługi doradczej,
e) asysta przedkontraktowa.
4. Szczególne obowiązki informacyjne pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy kredytu.
5. Usługi doradcze – praktyczne aspekty.
III. Wniosek kredytowy, decyzja kredytowa i umowa kredytowa:
1. Wniosek kredytowy:
a) wymogi formalne wniosku,
b) termin rozpatrzenia,
c) zakres zbieranych danych osobowych i dokumentacji według RODO
d) badanie i dokumentowanie zdolności kredytowej jako warunek skutecznej obrony przed sankcją z art. 22 ukh.
2. Decyzja kredytowa:
a) wymogi formalne decyzji,
b) termin ważności,
c) dokumentowanie wydania i składania dalszych wniosków przez klienta.
3. Umowa kredytowa:
a) termin zawarcia umowy,
b) aneksowanie umowy,
c) zabezpieczenie interesu banku na wypadek skorzystania przez kredytobiorcę z ustawowych uprawnień.
IV. Zasady realizacji szczególnych uprawnień kredytobiorców:
1. Prawo do odstąpienia od umowy:
2. Prawo do przedterminowej spłaty zadłużenia – problem opłaty za przedterminową spłatę kredytu.
3. Prawa związane z niedozwolonymi postanowieniami umownymi – wyrok ETS (TSUE: C-260/18) w praktyce.
4. Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami „Wytycznych dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich” – jak unikać błędnych zapisów w umowach kredytowych?
5. Prawo do reklamowania usług dodatkowych.
V. Orzeczenie ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia:
1. Kredytu konsumenckiego (art. 49 ukk):
a) zwrot z urzędu czy na wniosek kredytobiorcy?
b) decyduje data zawarcia umowy czy data spłaty zadłużenia?
c) zasady rozliczenia kosztów kredytu – opinie nadzorców i ZBP,
d) problematyka częściowej spłaty kredytu.
2. Kredytu zabezpieczonego hipoteką zawartego w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017r.
3. Kredytu udzielonego na szczególnych warunkach w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.
4. Kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. poz. 1081, z późn. zm.).
5. Problem przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego (art. 39 ukh).

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.