Data rozpoczęcia szkolenia:

28.04.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Poprawa umiejętności analityków kredytowych w zakresie:

 • odpowiedniego skompletowania i weryfikacji danych, które muszą zostać poddane analizie przy przeprowadzaniu oceny zdolności kredytowej klientów realizujących projekty deweloperskie;
 • oceny efektywności i elementów ryzyka, które generuje przedsięwzięcie deweloperskie planowane do współfinansowania wnioskowanym kredytem;
 • poprawnej interpretacji wyliczonych wskaźników finansowych z uwzględnieniem  przyjętej formuły prowadzenia inwestycji deweloperskiej;
 • oceny prawidłowości przygotowania projektów deweloperskich realizowanych przez spółki celowe i korzyści z tego płynących;
 • możliwego podejścia w zakresie zasad klasyfikacji „ekspozycji deweloperskiej” spółki celowej;
 • wnioskowania z wyników przeprowadzonej analizy i formułowania propozycji warunków decyzji kredytowej, w tym ograniczających ryzyko kredytowe Banku.

 Adresaci:

Pracownicy Banków Spółdzielczych zatrudnieni w obszarze Ryzyka Kredytowego (inspektorzy /analitycy  kredytowi) oraz pracownicy Pionu  Sprzedaży (doradcy klienta) udzielający informacji Wnioskodawcom i współpracujący z analitykami w ramach czynności przygotowawczych przy zbieraniu danych i kompletowaniu dokumentów do analizy.

TRENER: JOLANTA TOMCZYK – doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, indywidualnym i portfelowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Centrali Banku BPS S.A. z doświadczeniem w kierowaniu zespołami  analityków kredytowych, w tym w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS. Trener – wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Ocena ryzyka Klienta i jego sytuacji ekonomiczno-finansowej:
a. dotychczasowa pozycja na rynku – konkurencja, osiągnięcia, doświadczenie, kontrahenci,
b. dotychczasowe finansowe wyniki działalności (historyczne i bieżące, o ile dotyczy) – trendy – ocena ryzyka Klienta wynikającego z jego bieżącej sytuacji,
c. ocena głównych założeń projektu i przyjętego przez Klienta modelu finansowania planowanego przedsięwzięcia,
d. realność prognoz finansowych Klienta przygotowanych dla projektu.
2. Ocena projektu deweloperskiego wnioskowanego do sfinansowania kredytem bankowym:
a. zakres rzeczowy, harmonogram realizacji, budżet, lokalizacja, konkurencyjność oferty dla nabywców / najemców, wkład własny Kredytobiorcy, przewidziane środki ochrony nabywców,
b. dokumentacja projektu / zezwolenia,
c. zawarte umowy ograniczające ryzyko finansowania projektu,
d. ocena projektu deweloperskiego:
• ocena ilościowa (przepływy finansowe, efektywność, wrażliwość),
• ocena jakościowa,
• łączna ocena projektu.
3. Przykładowe kryteria udzielania kredytów na finansowanie projektów deweloperskich.
4. Klasyfikacja ekspozycji kredytowej finansującej projekt deweloperski spółki celowej – możliwości postępowania Banku wynikające z RMF i wytycznych SOZ BPS.
5. Monitoring projektu deweloperskiego w trakcie okresu kredytowania.
6. Uwzględnianie w ocenie ryzyka finansowania dewelopera przepisów Ustawy z dnia 16.09.2011r.
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011r. Nr 232, poz.1377).
7. Rachunki powiernicze:
a. rodzaje oraz rola w procesie minimalizacji ryzyka kredytowego Banku przy finansowaniu projektu deweloperskiego – wypłaty i możliwe do zastosowania modele spłat kredytu,
b. dobre praktyki postępowania banku przy kontroli przedsięwzięcia i dokonywaniu wypłat
z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego,
c. obowiązki banku i dewelopera wynikające z Ustawy z dnia 16.09.2011r. dotyczące rachunków powierniczych jako środka ochrony praw nabywcy.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.