Data rozpoczęcia szkolenia:

21.09.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Omówienie problematyki regulacji dotyczących kredytu hipotecznego.
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu kredytu hipotecznego.
 • Omówienie ryzyk prawnych związanych ze szczególnymi obowiązkami banku w zakresie kredytu hipotecznego.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.
 • Szkolenie zakończone egzaminem uprawniającym do wykonywania czynności związanych z obsługą kredytu hipotecznego.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kredytowych. Wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień związanych z kredytami hipotecznymi  i zabezpieczeniami w formie hipoteki.

Trener: PIOTR KOWALEWSKI – radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 190 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Kredyt hipoteczny
1. Zakres pojęcia kredytu hipotecznego.
2. Obowiązki przedkontraktowe banku w zakresie kredytu hipotecznego.
3. Formularz informacyjny kredytu hipotecznego – zasady funkcjonowania w świetle przepisów Ustawy.
4. Instytucja całkowitego kosztu kredytu hipotecznego oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego.
5. Warunki prawne zmiennej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego w świetle przepisów ustawy.
6. Instytucja zakazu sprzedaży wiązanej w zakresie kredytu hipotecznego.
7. Treść umowy kredytu hipotecznego – wymagania prawne.
8. Zawarcie umowy kredytu hipotecznego.
9. Zasady przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego.
10. Instytucja odstąpienia od kredytu hipotecznego.
11. Prawne formy zabezpieczeń kredytu hipotecznego ze szczególnym uwzględnieniem hipoteki.
12. Elementy prawne umowy o kredyt hipoteczny w walucie obcej.
13. Reklama kredytu hipotecznego.
14. Sankcje z tytułu naruszenia regulacji ustawy.
15. Kredyt hipoteczny w świetle regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.

II. Usługi dodatkowe oferowane zwykle wraz z kredytem hipotecznym
1. Pojęcie sprzedaży wiązanej i łączonej w świetle Ustawy.
2. Zakres zakazu sprzedaży wiązanej.
3. Umowa ubezpieczenia.
4. Umowa rachunku bankowego.
5. Inne usługi oferowane zwykle wraz z kredytem hipotecznym.

III. Regulacje związane z umowami o kredyt zawieranymi z konsumentami, w szczególności regulacje z zakresu ochrony konsumentów i przepisów Ustawy.
1. Kredyt w regulacjach Prawa bankowego.
2. Kredyt konsumencki – obowiązki prawne banku i uprawnienia konsumenta.
3. Ochrona konsumenta w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Instytucja klauzul abuzywnych.
5. Zasady rozpatrywania reklamacji.

IV. Zawieranie umów sprzedaży nieruchomości.
1. Pojęcie nieruchomości i praw na których może być ustanowiona hipoteka.
2. Umowa kupna – sprzedaży w świetle regulacji Kodeksu cywilnego.
3. Instytucja Umowy deweloperskiej i uprawnienia konsumenta związane z tego rodzaju umową.
4. Forma i tryb zawierania umów sprzedaży nieruchomości.

V. Wycena zabezpieczeń wierzytelności
1. Źródła danych o rynku nieruchomości.
2. Zasady weryfikacji stanu prawnego nieruchomości.
3. Szacowanie wartości nieruchomości w świetle przepisów prawa i standardów wykorzystywanych przez rzeczoznawców.

VI. Organizacja i funkcjonowanie ksiąg wieczystych.
1. Funkcja ksiąg wieczystych.
2. Domniemania związane z wpisami w księgach wieczystych.
3. Zakres wpisów w poszczególnych działach ksiąg wieczystych i ich znaczenie.
4. Tryb postępowania o wpis w księgach wieczystych.
5. Hipoteka – zasady ustanowienia i funkcjonowania w świetle przepisów prawa.

VII. Funkcjonowanie rynku usług związanych z kredytem hipotecznym w Polsce
1. Instytucja pośrednictwa kredytu hipotecznego.
2. Usługi doradcze w zakresie kredytu hipotecznego.
3. Działalność agencyjna związana z kredytem hipotecznym
4. Wymogi prawne dla personelu banku, pośrednika lub agenta w świetle przepisów ustawy.

VIII. Standardy etyki biznesu.
1. Zasady etyki w zakresie działalności zawodowej.
2. Zasady dobrej praktyki bankowej (Kodeks etyki bankowej) Związku Banków Polskich.
3. Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej.
4. Zasady dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem hipotecznym w świetle Ustawy.

IX. Proces oceny zdolności kredytowej konsumenta.
1. Pojęcie zdolności kredytowej w świetle Ustawy.
2. Ocena zdolności kredytowej (m.in. dochód i jego źródła, kredyty i inne zobowiązania, nadwyżka środków po spłacie kredytu, wskaźnik DtI).
3. Bazy danych w zakresie oceny zdolności kredytowej.
4. Wpływ wartości nieruchomości na ocenę zdolności kredytowej – ograniczenia ustawowe.
5. Ocena zdolności kredytowej w świetle Rekomendacji KNF.
6. Zdolność kredytowa w przypadku kredytu w walucie obcej.
7. Skutki prawne wadliwej oceny zdolności kredytowej w zakresie kredytu hipotecznego.

X. Zagadnienia finansowe i ekonomiczne.
1. Bank i rynek usług bankowych.
2. Zakres czynności bankowych.
3. Elementy rynku finansowego.

XI. Egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu tematu szkolenia (opcja).

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.