Data rozpoczęcia szkolenia:

22.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Zagadnienia prawne dotyczące sankcji darmowego (gratisowego) kredytu konsumenckiego mają istotne znaczenie dla banku. Na szkoleniu omówione będą m.in. przypadki naruszeń dotyczących niezachowania formy umowy o kredyt konsumencki, niezachowania przez kredytodawcę wymogów dotyczących wykonywania obowiązków informacyjnych, a także wątpliwości przy interpretacji regulacji art. 45 u.k.k. w odniesieniu do stanowisk doktryny, orzecznictwa sądów oraz praktyki.

CELE SZKOLENIA:
• omówienie regulacji prawnych dotyczących sankcji darmowego (gratisowego) kredytu konsumenckiego,
• wskazanie aspektów minimalizujących ryzyko banku przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych wobec konsumentów-kredytobiorców kredytu konsumenckiego,
• dokonanie analizy dotyczącej przypadków naruszeń wskazanych w art. 45 u.k.k.,
• prezentacja zagadnień szczegółowych, interpretacji przepisów prawa w odniesieniu do przykładów praktyki przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów i stanowiska doktryny.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
• ograniczenie ryzyka pracowników banku w związku ze stosowaniem regulacji ustawowych dotyczących sankcji darmowego kredytu konsumenckiego,
• pogłębienie wiedzy w zakresie omawianej problematyki ze wskazaniem orzecznictwa sądów i poglądów doktryny,
• studium analityczne wybranych przykładów najczęściej dokonywanych naruszeń uprawnień konsumentów określonych przepisami ustawy o kredycie konsumenckim,
• utrwalenie pozyskanej wiedzy w celu wykorzystania w codziennej pracy zawodowej i unikania popełnianych błędów.

 Adresaci: Osoby zarządzające bankami, pracownicy banków zajmujący się obsługą klientów kredytowych, kontrolerzy wewnętrzni, obsługa prawna.

PROWADZĄCY: ZDZISŁAW OSADA – radca prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w BFG, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie KNF i NBP, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach  bezpieczeństwa  prawnego  instytucji  finansowych,  w  szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej, jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego. Wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 240 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Wymogi dla stosowania sankcji w umownych stosunkach kredytowych z konsumentami w przypadku naruszenia przepisów prawa określonych przepisami ustawy o kredycie konsumenckim:
 • sankcje skuteczne, proporcjonalne i odstraszające,
 • dyspozycja dyrektywy dla wykonania sankcjonowania kredytem darmowym w prawie krajowym.
 1. Cele i zadania sankcji darmowego kredytu konsumenckiego:
 • wymogi dotyczące ochrony praw konsumenta do spełnienia przez kredytodawców,
 • sankcja o charakterze cywilnoprawnym.
 1. Mechanizm stosowania sankcji darmowego kredytu konsumenckiego:
 • aktywność konsumenta – kredytobiorcy,
 • uprawnienie kredytobiorcy, który nabywa uprawnienia do zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów należnych kredytodawcy,
 • następstwo zwrotu kredytu – co do zasady – w terminie i w sposób ustalony w umowie,
 • skutki wykonania uprawnień konsumenta.
 1. Katalog naruszeń wymogów formalnych określonych w art. 45 ust. 1 u.k.k. – analiza poszczególnych przypadków w odniesieniu do:
 • wymogu zachowania formy umowy o kredyt konsumencki,
 • obowiązków informacyjnych wobec konsumentów,
 1. Prowizja kredytodawcy za spłatę przez kredytobiorcę kredytu przed terminem:
 • zastrzeżenie umowne,
 • warunki ustawowe – ograniczenia wysokości prowizji i wymóg stosowania stałej stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego.
 1. Rozliczenie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego przy zwrocie kredytu przez konsumenta wobec stosowania sankcji kredytu darmowego.
 2. Wykonanie umowy i ustawowy termin na skorzystanie z sankcji darmowego kredytu konsumenckiego:
 • czasowe ograniczenie uprawnienia konsumenta do osiągnięcia sankcji kredytu darmowego,
 • wykonanie umowy kredytu konsumenckiego.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie




  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.