Data rozpoczęcia szkolenia:

16.11.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Przypomnienie zakresu zmian wpływających na zadania kontroli wewnętrznej, komórki ds. zgodności (ryzyka braku zgodności, compliance) w Banku w zakresie pomiaru ryzyka.
 • Rozpoznanie nowych wymagań nadzorczych w zakresie kontroli wewnętrznej, compliancei na tej podstawie ocena potrzeby dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych.
 • Rozpoznanie i ocena nowych obszarów ryzyka Banku, wynikających ze zmian przepisów w 2020 r. i wykorzystanie ich w planowaniu działania.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
 • Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących compliance

ADRESACI:

 • Członkowie Zarządu nadzorujący bezpieczeństwo informacji
 • Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance)
 • Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

TRENER: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 220 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 14.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

CZĘŚĆ I – Zakres i metody pomiaru ryzyka braku zgodności
1. Ustalenie zakresu objętego systemem zarządzania compliance w Banku – identyfikacja przepisów prawnych, procedur wewnętrznych, standardów postępowania
2. Ryzyko prawne, a ryzyko braku zgodności – różnice, podobieństwa
3. Czym zajmuje się komórka ds. zgodności? Zakres przepisów podstawowy, pełen zakres zarządzania ryzykiem?
4. Czynniki i skala oceny ryzyka braku zgodności
5. Poziom ryzyka braku zgodności, a właściwy dobór metod zarządzania ryzykiem

CZĘŚĆ II – Obieg informacji, procedura zgłaszania nieprawidłowości i testy zgodności jako narzędzie identyfikacji ryzyka
1. Obieg informacji dotyczący ryzyka braku zgodności
2. Procedura anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach i postępowanie po zgłoszeniu (whistleblowing)
• Przepisy prawne w zakresie anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach (whistleblowing)
• Planowane zmiany przepisów w zakresie powiadamiania o nieprawidłowościach
a. Projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
b. Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów
• Prawidłowa organizacja procesu anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach
3. Testy w zakresie zgodności:
• kontrola wewnętrzna w zakresie ochrony praw konsumentów: kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny, usługi płatnicze, bancassurance
• kontrola wewnętrzna w zakresie unikania konfliktu interesów
• kontrola wewnętrzna w zakresie polityki wynagrodzeń i polityki informacyjnej
• kontrola wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• kontrola wewnętrzna w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

CZĘŚĆ III – Metody pomiaru ryzyka braku zgodności wg Rekomendacji H KNF
1. Metodyka budowy mapy na przykładzie – od procesów, przez przepisy i standardy, ryzyko niezgodności, do oceny ryzyka
2. Aktualizacja mapy ryzyka po identyfikacji nowych przepisów lub norm, po wykryciu niezgodności, po zgłoszeniu naruszeń
3. Analiza luki przepisów
4. Analiza wskaźników
5. Raportowanie ryzyka braku zgodności organom Banku

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.