Data rozpoczęcia szkolenia:

17.05.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Terminy:

I Część – 17 maja 2021 r.

II Część – 24 maja 2021 r.

III Część – 7 czerwca 2021 r.

Cele szkolenia:

 • Przypomnienie zakresu wymagań i przepisów wpływających na zadania komórki ds. zgodności (ryzyka braku zgodności, compliance) w Banku.
 • Rozpoznanie nowych wymagań nadzorczych w zakresie compliance i na tej podstawie ocena potrzeby dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych.
 • Rozpoznanie i ocena nowych obszarów ryzyka Banku, wynikających ze zmian przepisów i ich wykorzystanie w planowaniu działania.

Korzyści z uczestnictwa:

 • Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku.
 • Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących compliance.

Adresaci szkolenia:

 • Członkowie Zarządu;
 • Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance);
 • Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

Wymagania wstępne dla uczestników:

 • Ogólna znajomość przepisów w zakresie kontroli wewnętrznej w banku, w tym: przepisów Prawa bankowego w zakresie systemu kontroli, Rozporządzeń UE, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Uchwał KNF, Rekomendacji KNF, Metodyki BION
 • Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

TRENER: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 220 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

CZĘŚĆ I – 17 maja  2021 r. , godz. 9.00-12.00

Sesja 1. Mapa ryzyka braku zgodności – budowa i raportowanie

 1. Ustalenie zakresu objętego systemem zarządzania compliance w Banku – identyfikacja przepisów prawnych, procedur wewnętrznych, standardów postępowania
 2. Ryzyko prawne, a ryzyko braku zgodności – różnice, podobieństwa
 3. Czym zajmuje się komórka ds. zgodności? Zakres przepisów podstawowy, pełen zakres zarządzania ryzykiem?
 4. Czynniki i skala oceny ryzyka braku zgodności
 5. Poziom ryzyka braku zgodności, a właściwy dobór metod zarządzania ryzykiem
 6. Metodyka budowy mapy na przykładzie – od procesów, przez przepisy i standardy, ryzyko niezgodności, do oceny ryzyka
 7. Aktualizacja mapy ryzyka po identyfikacji nowych przepisów lub norm, po wykryciu niezgodności, po zgłoszeniu naruszeń
 8. Raportowanie mapy ryzyka braku zgodności organom Banku

 

Sesja 2. Mechanizmy kontrolne i kontrola wewnętrzna w zakresie unikania konfliktu interesów

 1. Konflikt interesów w BION
 2. Pojęcie konfliktu interesów
 • Rzeczywisty konflikt interesów
 • Potencjalny konflikt interesów
 • Postrzegany konflikt interesów
 1. Zakres ryzyka niezgodności w zakresie konfliktu interesów w Banku Spółdzielczym
 • działalność kredytowa
 • zakupy
 • konflikt personalny
 • podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych lub niezarobkowych
 • przyjmowanie upominków i świadczeń, w tym od banku
 1. Identyfikacja mechanizmów kontrolnych w zakresie zapobiegania ryzyku niezgodności
 • Kodeks dobrych praktyk
 • Polityka zapobiegania konfliktowi interesów – wytyczne EBA
 • Rejestr konfliktów
 • Procedury dotyczące zawierania transakcji
 • Procedura anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach
 • Szkolenia
 1. Ocena skuteczności stosowania mechanizmów kontrolnych – testy i weryfikacja
 2. Metodyka testów komórki ds. zgodności i pytania kontrolne (check lista)

 

CZĘŚĆ II – 24 maja 2021 r., godz. 9.00-12.00

Sesja. 1  Procedura anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach i postępowanie po zgłoszeniu (whistleblowing)

 1. Zapobieganie korupcji, nadużyciom, naruszaniu prawa, kodeksy postępowania, budowa kultury organizacyjnej, szkolenia
 2. Przepisy prawne w zakresie anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach (whistleblowing)
 3. Planowane zmiany przepisów w zakresie powiadamiania o nieprawidłowościach
 4. Projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 5. Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów
 6. Prawidłowa organizacja procesu anonimowego powiadamiania o nieprawidłowościach
 7. Działania następcze, postępowanie wyjaśniające, skutki działania wyjaśniającego
 8. Ochrona sygnalisty i jego danych osobowych – przepisy bankowe, przepisy RODO, planowana zmiana przepisów
 9. Nadzór organów Banku i raportowanie o nieprawidłowościach, raportowanie do IPS
 10. Obowiązek szkoleń – przykładowy zakres szkoleń

 

Sesja 2. Mechanizmy kontrolne i kontrola wewnętrzna w zakresie ochrony praw konsumentów: kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny, usługi płatnicze, bancassurance

 1. Ryzyko niezgodności w zakresie przepisów o:
 • kredycie konsumenckim,
 • kredycie hipotecznym,
 • świadczeniu usług płatniczych,
 • związanych z czynnościami bancassurance
 1. Identyfikacja mechanizmów kontrolnych w zakresie zapobiegania ryzyku niezgodności
 • Procedury legislacyjne
 • Procedury dotyczące przyjmowania lub zmiany produktów
 • Procedury produktowe
 • Procedury dotyczące przeglądów zarządczych
 • Polityka szkoleń
 1. Ocena skuteczności stosowania mechanizmów kontrolnych – testy i weryfikacja
 2. Metodyka testów komórki ds. zgodności i pytania kontrolne (chceck lista)

CZĘŚĆ III – 7 czerwca 2021 r., godz. 9.00-12.00

Sesja 1. Mechanizmy kontrolne i kontrola wewnętrzna w zakresie polityki wynagrodzeń i polityki informacyjnej

 1. Ryzyko niezgodności w zakresie przepisów dotyczących:
 • Polityki wynagrodzeń
 • Polityki informacyjnej (III filar)
 • Przekazywania informacji na zapytania członków banku lub klientów
 • Ujawniania lub przekazywania informacji wymaganych przepisami Prawa bankowego
 • Szkolenia
 1. Identyfikacja mechanizmów kontrolnych w zakresie zapobiegania ryzyku niezgodności
 • Polityka wynagrodzeń, Regulamin wynagradzania
 • Polityka/zasady polityki informacyjnej
 • Polityka/zasady w zakresie Zasad Ładu Korporacyjnego
 1. Ocena skuteczności stosowania mechanizmów kontrolnych – testy i weryfikacja
 2. Metodyka testów komórki ds. zgodności i pytania kontrolne (chceck lista)

Sesja 2. Mechanizmy kontrolne i kontrola wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 1. Ryzyko niezgodności w zakresie realizacji przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych
 • Rozpoznawanie i ocena ryzyka prania brudnych pieniędzy:
 1. Kraje na liście sankcji
 2. Gry hazardowe
 3. Podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF
 4. Podmioty dokonujące operacji kryptowalutą
 • Wadliwa realizacja środków bezpieczeństwa finansowego
 1. Identyfikacja klienta i poznaj swojego klienta
 2. Beneficjenci rzeczywiści
 3. Postępowanie z PEP
 4. Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
 • Rejestracja transakcji
 • Przechowywanie dokumentów i informacji
 • Zgłaszanie przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów
 1. Identyfikacja mechanizmów kontrolnych w zakresie zapobiegania ryzyku niezgodności
 • Zasady/Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Mechanizmy w systemach informatycznych
 • Dokumentacja klienta i analizy
 • Szkolenia
 1. Metodyka testów komórki ds. zgodności i pytania kontrolne (chceck lista)

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.