Data rozpoczęcia szkolenia:

14.12.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Korzyści ze szkolenia:

Adresaci:

 

TRENER: GRAŻYNA MACHULA – absolwentka SGH, trener z ponad 20- letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu, od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych, opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

CENA: 180 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Krótkie wprowadzenie dotyczące instrumentów finansowych bazowych w podziale na kapitałowe i dłużne,
2. Rodzaje dłużnych papierów wartościowych (dpw), obligacje Skarbu Państwa/korporacyjne/gminne, bony skarbowe, listy zastawne,
3. Kluczowe parametry dpw odsetki, premia/dyskonto i inne parametry;
4. Charakterystyka dpw o stałym i zmiennym dochodzie (dyskontowe, zerokuponowe, zmienno/stało-kuponowe itp.),
5. Charakterystyka obligacji gminnych w kontekście regulacji ustawy o obligacjach, wyceny, ogólnego zaangażowania banku w obsługę gminy,
6. Papiery dłużne i kapitałowe w kontekście wymagań dotyczących ryzyka kredytowego i limitów koncentracji (rozporządzenie CRR)
7. Instrumenty finansowe a ryzyko kontrahenta oraz inne ryzyka CRR
8. Przesłanki utraty wartości , rozpoznawanie utraty wartości na instrumentach dłużnych
9. Upadłość gminy: regulacje prawne, konsekwencje, skutki finansowe
10. Regulacje Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
11. Wdrożenie przez BS instrumentów wsparcia publicznego dla klientów biznesowych w okresie COVID-19, środki pomocowe dla klientów- rodzaje i ryzyka
12. Wpływ sytuacji klientów na wyniki banków
13. Instrumenty kapitałowe – charakterystyka i rentowność
14. Certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa- klasyfikacja, wycena, skutki finansowe
15. Zmiana zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych – wpływ na wycenę instrumentów utrzymywane w portfelu banku

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.