Data rozpoczęcia szkolenia:

04.10.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Problematyka kredytu konsumenckiego, najbardziej popularnego kredytowego produktu bankowego, wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na występujące ryzyko prawne.
Zagadnienia kluczowe dotyczące: poprawnego kształtowania i realizacji już na etapie wypełniania obowiązków informacyjnych (także w ofertach reklamowych), poprawnym badaniu zdolności kredytowej, formułowaniu nieabuzywnych zapisów umowy, właściwego kształtowania i rozliczania kosztów kredytu (zwłaszcza pozaodsetkowych), wykonywania i skutków stosowania instytucji wypowiedzenia umowy, odstąpienia oraz sankcji kredytu darmowego, wymagają pogłębionej analizy w celu usunięcia występujących wątpliwości.
Poprawność przy stosowania prawa i szczególna staranność umożliwiają minimalizowanie ryzyka banku identyfikowanego na poszczególnych etapach: przedkontraktowym, kontraktowym i pokontraktowym współpracy kredytodawcy z kredytobiorcą kredytu konsumenckiego.

Cele szkolenia:
⟹ omówienie wybranych regulacji prawnych kredytu konsumenckiego dotyczących kluczowych zagadnień niosących potencjalne ryzyko prawne w niewłaściwie zawiązywanych i kształtowanych stosunkach kontraktowych,
⟹ zwrócenie szczególnej uwagi na wybrane zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla konstruowania poprawnej relacji umownej banku z kredytobiorcą kredytu konsumenckiego, identyfikowane z punktu widzenia najczęściej występujących w praktyce naruszeń prawa,
⟹ ocena skutków naruszeń praw konsumenta w stosunkach kontraktowych z konsumentami,
⟹ wskazanie działań dla minimalizowania ryzyka banku przy stosowaniu prawa w zakresie działalności kredytowej.

Korzyści ze szkolenia:
⟹ ograniczenie ryzyka prawnego i potencjalnych strat banku wynikających z nieprawidłowego stosowania regulacji ustawowych dotyczących kredytu konsumenckiego, w szczególności dotyczących roszczeń konsumentów w zakresie możliwości stosowania sankcji kredytu darmowego,
⟹ pogłębienie wiedzy w zakresie omawianej problematyki w kontekście uwag praktycznych obejmujących stosowanie rozwiązań instytucjonalnych zawartych w ustawie o kredycie konsumenckim i wyjaśnień wynikających z własnych doświadczeń zawodowych odnośnie bankowych umów kredytowych.

Adresaci szkolenia:
osoby zarządzające bankami, pracownicy banku zajmujący się udzielaniem kredytów, kontrolerzy wewnętrzni, obsługa prawna, osoby zajmujące się ryzkiem operacyjnym i oceną zgodności, marketingiem produktów bankowych.

TRENER: ZDZISŁAW OSADA – radca prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w BFG, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie KNF i NBP, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Specjalizuje się w zagadnieniach  bezpieczeństwa  prawnego  instytucji  finansowych,  w  szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej, jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego. Wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1) Umowa o kredyt konsumencki:
• zakres pojęciowy,
• kwalifikacja rodzajowa stosunków obligacyjnych,
2) Przedkontraktowe obowiązki informacyjne banku:
• reklama,
• asysta przedkontraktowa,
• projekt umowy,
• formularz informacyjny,
3) ocena zdolności kredytowej:
• wymagania formalne udzielenia kredytu konsumenckiego,
• pojęcie zdolności kredytowej,
• sfera obowiązków stron w zakresie gromadzenia informacji z baz danych lub zbiorów danych kredytodawcy, dokumentów i informacji uzyskanych od konsumenta,
• ponowna ocena zdolności kredytowej
• odmowa udzielenia kredytu,
4) umowa kredytu konsumenckiego:
• forma,
• wymagane elementy składowe,
5) kształtowanie stosunku obligacyjnego banku z konsumentem i proces realizacji postanowień umownych:
• koszty kredytu,
• przekroczenie salda,
• zmiana wysokości oprocentowania,
6) funkcja zabezpieczająca weksla i czeku – istota modyfikacji instrumentów,
7) konsekwencje prawne i ekonomiczne:
• wypowiedzenia umowy kredytu konsumenckiego,
• spłaty kredytu przed terminem,
• odstąpienia od umowy przez konsumenta.
8) sankcja kredytu darmowego:
• uwarunkowania formalne,
• skutki naruszeń postanowień ustawy.

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .