Data rozpoczęcia szkolenia:

28.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie gospodarki własnej (środków trwałych, aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży, wartości niematerialnych i prawnych) oraz zagadnień leasingu w Banku Spółdzielczym z uwzględnieniem ostatnich zmian podatkowych oraz regulacji Polskiego Ładu.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie.

Adresaci szkolenia: Uczestnicy szkolenia: główni księgowi, pracownicy księgowości, analitycy, specjaliści ds. rachunkowości/ sprawozdawczości.

PROWADZĄCA: GRAŻYNA MACHULA – absolwentka SGH, trener z ponad 20-letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu, od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych, opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

CENA: 280 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

MODUŁ I – ŚRODKI TRWAŁE I NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
Środki trwałe
1. Podstawy prawne:
a. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych;
b. ustawa o rachunkowości oraz Krajowy standard rachunkowości 11, 4;
c. klasyfikacja Środków Trwałych (podział zasady klasyfikacji znaczenie, wykorzystanie dla celów podatkowych i bilansowych);
2. Definicja środków trwałych (środek trwały a środek trwały w budowie, warunki i kryteria uznania za środek trwały (okres użyteczności, kompletność, przeznaczenie, istotność), wyznaczanie części składowych, dodatkowych, peryferyjnych, tworzenie obiektów inwentarzowych (zasady, kryteria), przydatność, zdatność do użytkowania;
3. Wycena wartości początkowej środków trwałych – nakłady na środki trwałe w budowie:
a. cena nabycia;
b. koszt wytworzenia;
c. remont wstępny przed dniem oddania do użytkowania;
d. wydatki na szkolenia pracowników;
e. koszty ogólnego zarządu;
4. Nakłady ponoszone na środki trwałe po przyjęciu do użytkowania:
a. remonty;
b. ulepszenia, modernizacje oraz adaptacje środków trwałych;
c. wątpliwości interpretacyjne dotyczące remontów oraz modernizacji;
d. ryzyko wejścia w spór z organami podatkowymi;
e. odłączenie części składowej środka trwałego;
f. wydatki na inwestycje w obcych środkach trwałych;
5. Amortyzacja bilansowa środków trwałych:
a. tabela amortyzacyjna podatkowa na tle amortyzacji bilansowej;
b. zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych;
c. metody amortyzacji;
d. wykaz stawek amortyzacyjnych;
e. klasyfikacja Środków Trwałych;
f. wydłużania oraz skracanie okresu amortyzacji;
g. amortyzacja środków trwałych używanych;
h. wpływ przyjętych rozwiązań na optymalizację obciążeń podatkowych;
6. Inwentaryzacja środków trwałych – krótkie podsumowanie.
7. Przekwalifikowanie.
8. Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana, nieodpłatne przekazanie).
9. Kluczowe regulacje w prawie podatkowym dotyczące środków trwałych (podatkowa definicja środków trwałych, niskocenne składniki, ulgi, Polski Ład, amortyzacja księgowa vs podatkowa).
10. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych KŚT- rola, wykorzystanie.
11. Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym a pomoc dla Ukrainy.
12. Zagadnienie utraty wartości środków trwałych – Krajowy standard Rachunkowości KSR 4 (kluczowe definicje: wartość godziwa, użytkowa, odzyskiwalna itp., przesłanki zewnętrzne i wewnętrzne utraty wartości – rola służb technicznych).
Nieruchomości inwestycyjne
1. Definicje.
2. Środki trwałe vs nieruchomość inwestycyjna.
3. Wycena i prezentacja.
MODUŁ II – AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY I ICH ROLA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
1. Definicja i zakres.
2. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży vs aktywa trwałe przejęte za długi.
3. Wycena i prezentacja.
MODUŁ III – WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
1. Definicja i zakres.
2. Ustalenie wartości początkowej.
3. Nakłady ponoszone w okresach późniejszych.
4. Wątpliwości dotyczące braku regulacji w zakresie zwiększania wartości początkowej.
5. Nakłady ponoszone na wytworzenie oprogramowania a koszty prac rozwojowych.
MODUŁ IV – ZAGADNIENIA LEASINGU, NAJMU, DZIERŻAWY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
1. Najem, dzierżawa, leasing – definicja, zakres, klasyfikacja.
2. Leasing operacyjny bilansowo – charakterystyka.
3. Leasing finansowy bilansowo – charakterystyka.
4. Kluczowe różnice podatkowe istotne dla Banku Spółdzielczego.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.