Data rozpoczęcia szkolenia:

26.11.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Proces efektywnego monitoringu, który uzależniony jest od szeregu koniecznych działań oraz umiejętności analitycznych pracowników banku przy maksymalnym wykorzystaniu pozyskanych informacji z wszystkich dostępnych źródeł, w praktyce  nastręcza mniej doświadczonym pracownikom banków, wielu trudności. Prowadzą one do błędów i wzrostu ryzyka  kredytowego oraz nieprawidłowej klasyfikacji ekspozycji kredytowych. Wśród kluczowych czynników wpływających na jego jakość znajduje się umiejętność identyfikacji i odczytywania sygnałów ostrzegawczych pojawiających się w sytuacji kredytobiorców. 

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • poznanie zakresu i zasadniczych elementów procesu monitoringu ekspozycji kredytowych oraz źródeł informacji / dokumentów, które w zależności od charakterystyki Klienta, powinny być dla Banku bazą do analizy (w tym, również w kontekście wytycznych SOZ BPS),
 • nabycie umiejętności typowania i identyfikacji sygnałów ostrzegawczych świadczących o pogarszaniu się sytuacji kredytobiorcy oraz zmniejszaniu wartości ustanowionego zabezpieczenia,
 • poznanie zróżnicowanego zakresu monitoringu ze względu na rodzaj produktu kredytowego z którego korzysta klient oraz okres, w którym jest on prowadzony (kredyty obrotowe a kredyty inwestycyjne / deweloperskie),
 • poznanie wpływu wyniku przeprowadzonego monitoringu na klasyfikację ekspozycji kredytowych, tworzenie rezerw celowych i wynik działalności banku.

Adresaci:

Pracownicy Banków Spółdzielczych zatrudnieni obszarze Ryzyka Kredytowego (inspektorzy /analitycy  kredytowi) do obowiązków, których należy przeprowadzanie monitoringu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz pracownicy Pionu Sprzedaży (doradcy klienta) współpracujący z analitykami w ramach czynności przygotowawczych oraz zbierania danych i kompletowania dokumentów do monitoringu – potrzebujący praktycznej wiedzy i wskazówek do wykorzystania w bieżącej pracy

Trener: JOLANTA TOMCZYK – doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, indywidualnym i portfelowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Centrali Banku BPS S.A. z doświadczeniem w kierowaniu zespołami  analityków kredytowych, w tym w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS. Trener – wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Wprowadzenie do tematu:
• zarządzanie ryzykiem kredytowym w procesie kredytowania – znaczenie właściwie prowadzonego monitoringu ekspozycji kredytowych dla ogólnego poziomu ryzyka banku (jakość portfela kredytowego a wyniki działalności banku);
• poziomy monitorowania ryzyka kredytowego w Banku – znaczenie działań monitoringowych realizowanych dla pojedynczej ekspozycji kredytowej i dla całego portfela kredytowego – miejsce monitoringu w procesie kredytowym;
2. Przyczyny powstawania „złych” kredytów w trakcie procesu kredytowania;
3. Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w okresie kredytowania i ich następstwa:
• znaczenie szybkiej identyfikacji sygnałów pogorszenia sytuacji Kredytobiorcy w kontekście zagrożenia jego zdolności kredytowej, jako efekt prawidłowo prowadzonego monitoringu ekspozycji kredytowych:
• sygnały utraty wartości przyjętego zabezpieczenia ekspozycji kredytowej – potencjalne następstwa dla poziomu tworzonych przez Bank rezerw celowych.
4. Dobre praktyki w monitorowaniu kredytów wpływające na minimalizację ryzyka banku w trakcie okresu kredytowania;
5. Źródła dostępu do informacji o kredytobiorcy wykorzystywane w monitoringu;
6. Zakres monitoringu ze względu na przedmiot finansowania i kredytowany podmiot; praktyczne elementy monitoringu ekspozycji kredytowych podmiotów instytucjonalnych;
7. Monitoring ekspozycji kredytowych w formule „project finance” – realizowanych przez spółki celowe (projekty inwestycyjne / deweloperskie);
8. Monitoring przyjętych prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych;
9. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych i aktualizacja poziomu tworzonych rezerw celowych jako efekt końcowy dokonywania przeglądów monitoringowych portfela kredytowego (w oparciu o przepisy RMF z dnia 16.12.2008 r. z późn. zm. oraz wytyczne SOZ).

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.