Data rozpoczęcia szkolenia:

26.10.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Pilnym problemem stała się ostatnio dopuszczalność wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania produktów bankowych – kredytu i depozytu. Podczas szkolenia omówione zostaną stanowiska doktryny, nadzorców i działania podjęte przez ZBP w celu umożliwienia wprowadzenia przez banki takich rozwiązań.
 • Celem szkolenia jest również nabycie wiedzy z zakresu doboru i prawidłowego ustanawiania różnych rodzajów zabezpieczeń wierzytelności, z uwzględnieniem ryzyk związanych z danym typem zabezpieczenia oraz w powiązaniu z uprawnieniami klientów wynikającymi z ustaw szczególnych, w tym ustawy o kredycie hipotecznym i znowelizowanej ustawy upadłościowej.
 • Omówiona zostanie także problematyka dopuszczalności traktowania pełnomocnictwa do rachunku jako formy zabezpieczenia spłaty kredytu i prawnych konsekwencji takiego działania.
 • Podczas spotkania omówiona zostanie również Uchwała nr 21/2020 zarządu NBP z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta jako nowa forma finansowania przez banki przedsiębiorców przy pomocy środków NBP.

Adresaci: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z egzekucją z rachunku bankowego, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

Trener: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Ujemne oprocentowanie produktów bankowych:
1. Prawna dopuszczalność ujemnego oprocentowania produktów bankowych wobec:
a. konsumentów,
b. klientów korporacyjnych.
2. Ujemne oprocentowanie kredytów – stanowiska doktryny i nadzorców.
3. Klauzule umowne zabezpieczające przez spadkiem stóp procentowych poniżej zera w umowach kredytowych.
4. Ujemne oprocentowanie depozytów – stanowiska doktryny.
5. Dopuszczalność pobrania opłaty od depozytów.
II. Skuteczne zabezpieczanie wierzytelności przez bank w kontekście uprawnień klientów wynikających z ustaw szczególnych i rosnącej liczby upadłości:
1. Dane statystyczne dotyczące kredytów zagrożonych oraz upadłości konsumentów i przedsiębiorców – prognozy rozwoju.
2. Wymagalność wierzytelności i terminy przedawnienie roszczeń stron umowy kredytowej.
3. Wpływ małżeńskich ustrojów majątkowych na skuteczność zabezpieczeń:
a. za życia kredytobiorcy,
b. po śmierci kredytobiorcy.
4. Wpływ dziedziczenia na umowę kredytu i los zabezpieczeń po śmierci kredytobiorcy:
a. wielość kredytobiorców jako gwarancja spłaty zadłużenia,
b. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
c. zasady sporządzania wykazu inwentarza,
d. sytuacja banku jako wierzyciela – tryb działania banku.
III. Restrukturyzacja zadłużenia w trybie art. 75c prawa bankowego i art. 33-37 ustawy o kredycie hipotecznym szansą na odzyskanie należności kredytowej:
1. Przesłanki, tryb i terminy restrukturyzacji.
2. Sposoby restrukturyzacji gwarantujące spłatę zadłużenia.
3. Szczególne uprawnienie konsumenta do sprzedaży kredytowanej nieruchomości – zasady skutecznego działania banku
4. Los zabezpieczeń w przypadku restrukturyzacji zadłużenia.
IV. Mieszane formy prawnego zabezpieczenia wierzytelności gwarancją bezpieczeństwa banku:
1. Poręczenie cywilne – zasady dochodzenia roszczeń od poręczyciela po ogłoszeniu upadłości kredytobiorcy.
2. Poręczenie wekslowe – zasady dochodzenia roszczeń po ogłoszeniu upadłości kredytobiorcy.
3. Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc).
4. Ubezpieczenia – zasady dochodzenia roszczeń po ogłoszeniu upadłości kredytobiorcy.
5. Przewłaszczenie na zabezpieczenie – wyłączenie przedmiotu zabezpieczenia z masy upadłości.
6. Zastaw rejestrowy – wyłączenie przedmiotu zabezpieczenia z masy upadłości.
7. Hipoteka:
a. wyłączenie przedmiotu zabezpieczenia z masy upadłości,
b. jak pogodzić art. 35 ustawy o kredycie hipotecznym z trwaniem hipoteki na wypadek ogłoszenia upadłości kredytobiorcy konsumenta.
V. Dopuszczalności stosowania pełnomocnictwa do rachunku jako formy zabezpieczenia spłaty kredytu:
1. Istota pełnomocnictwa.
2. Umowa wiązana – definicja z art. 9 ustawy o kredycie hipotecznym.
3. Zakaz wiązania umów i prawne konsekwencje działania niezgodnego z ustawą.
VI. Uchwała nr 21/2020 zarządu NBP z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta – nowa forma finansowania przedsiębiorców:
1. Wymagania wobec banku kredytującego.
2. Zasady współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
3. Obowiązki banku związane z przyjęciem weksla i jego indosowaniem na rzecz Narodowego Banku Polskiego.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.