Data rozpoczęcia szkolenia:

21.10.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

TERMINY SZKOLEŃ:

21 października 2022 r., godz. 12.30-15.30

2 listopada 2022r., godz. 9.00-12.00

CELE SZKOLEŃ:

 • zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami przepisów prawa i ich wpływem na funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w 2022 roku i latach kolejnych;
 • rozpoznanie obszarów wymagających szczególnego ujęcia w planach Banku, analizie luki, BION, harmonogramach dostosowawczych i przeglądach zarządczych.

KORZYŚCI ZE SZKOLEŃ:

 • Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego.
 • Uzyskanie przykładów regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań.

Adresaci: Członkowie Zarządu; Pracownicy komórek odpowiedzialnych za procedury dotyczące procesów kredytowych; Pracownicy komórek ds. ryzyka i analiz; Pracownicy odpowiedzialni za przeglądy zarządcze, ICAAP, BION; Pracownicy komórek ds. zgodności (ryzyka braku zgodności); Pracownicy komórek ds. kontroli wewnętrznej.

PROWADZĄCY: WOJCIECH IWANOW – Approved Compliance Expert,  Certyfikowany Compliance Oficer, Approved Compliance Officer, AML Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer, Lead Auditor ISO 27001. Praktyk bankowy – 7 letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym w Banku, 8 lat doświadczenia w zakresie compliance w banku. Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego. Trener w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, compliance i audytu wewnętrznego z ponad 15-letnim doświadczeniem dydaktycznym. Wieloletni współpracownik instytucji edukacyjnych i szkolących pracowników Banków Spółdzielczych na terenie całego kraju. Wykładowca „Podyplomowych Studiów Zarządzanie Ryzykiem w Banku”, a także „Podyplomowych Studiów Funkcja kontroli i compliance w Banku” w ramach Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli.

CENA:

Wybrana forma: Banki Spółdzielcze – uczestnicy projektu „eSka w BeeSach” Banki Spółdzielcze nieuczestniczące w projekcie „eSka w BeeSach”
on-line nieodpłatne w przypadku wyboru bezpłatnego szkolenia w ramach pakietu

lub 260 zł/os brutto/I część (szkolenie poza pakietem)

260 zł/os brutto/I część

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30-15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

CZĘŚĆ I – 21 października 2022r.

1. Analiza luki regulacyjnej jako narzędzie planowania, a także monitorowania przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, a także narzędzie identyfikacji ryzyka braku zgodności (Compliance)
2. Analiza luki w zakresie nowej Rekomendacji S KNF
1) Nadzór ze strony Zarządu i Rady Nadzorczej – Rek. S 1, 3, 4, Rek. J 3
a) Strategia zarządzania ryzykiem i apetyt na ryzyko
b) Polityka EKZH – jej uwarunkowania i zawartość w zakresie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, zasady weryfikacji polityki, zasady korzystania z baz danych o rynku nieruchomości
c) Obligatoryjna oferta produktowa – kredyty o stałej lub stało zmiennej stopie
d) Opcjonalna oferta produktowa – opcja „klucz za dług”
e) Zatwierdzenie maksymalnych poziomów wskaźników DStI oraz LtV
f) Wymagania w zakresie procedur dotyczących zarzadzania ryzykiem
g) Raporty dla Zarządu i RN, ocena realizacji polityki EKZH
2) Podział zadań i zasady wdrożenia polityki EKZH – Rek. S 2, 5
a) Osoby odpowiedzialne za wdrożenie polityki EKZH i procedur
b) Struktura organizacyjna Banku w zakresie zarządzania EKZH
c) Problemy prawidłowej organizacji i podziału zadań
3) Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka EKZH – Rek. S 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
a) Przepisy produktowe i sprzedażowe – parametry oferowanych produktów, informacje wymagane od klienta,
b) Zasady akceptacji ryzyka
• Obligatoryjne czynniki oceny zdolności kredytowej
• Ustalenie i ocena adekwatności maksymalnego poziomu DStI
• Wymaganie wkładu własnego
• Korzystanie z baz danych o rynku nieruchomości
c) Testy warunków skrajnych
• Zasady dokonywania i rodzaje testów
• Raportowanie wyników testów
• Problemy dotyczące TWS
4) Zarządzanie zabezpieczeniami – Rek. S 13, 14
a) Założenia dotyczące zabezpieczeń i wymagania w zakresie akceptacji, ustanawiania i kontroli zabezpieczeń
b) Procedury dotyczące oceny i monitorowania wartości zabezpieczenia
c) Ustalanie i ocena adekwatności wskaźnika LtV
d) Monitorowanie zmian na rynku nieruchomości
e) Procedury awaryjne na wypadek spadku wartości zabezpieczeń
f) Problemy zarządzania zabezpieczeniami

CZĘŚĆ II – 2 listopada 2022r.
1) Gromadzenie danych, zasilanie i korzystanie z baz danych o rynku nieruchomości – Rek. J
a) Gromadzenia danych i wiarygodne źródła danych
b) Wymagania wobec baz danych i ich weryfikacja
c) Wiarygodność bazy danych, jej ocena i raportowanie
d) Korzystanie z bazy danych lub postępowanie w przypadku braku danych w bazie do oceny i monitorowania zabezpieczenia
2) Monitorowanie i raportowanie ryzyka EKZH – Rek. S 18, 19, 20, 21, 22, 23
a) Zasady monitorowania EKZH
b) Systemy informacyjne, bazy danych oraz narzędzia pomiaru ryzyka
• Rekomendowane techniki pomiaru ryzyka
• Stosowanie do oceny ryzyka wskaźników ujętych w Zaleceniach ERSS/2016/14
• Identyfikacja klientów z podwyższonym ryzykiem
c) Limity ryzyka EKZH, ustalanie, monitoring, raportowanie
d) Analiza i dostosowanie struktury źródeł finansowania do struktury aktywów
e) Zasady kontroli wypełniania warunków umowy przez klienta
f) Raportowanie realizacji polityki EKZH oraz poziomu ryzyka
• zasady raportowania
• uregulowanie zakresu i częstotliwości raportowania
g) Problemy monitorowania i raportowanai ryzyka EKZH
3) System kontroli wewnętrznej – Rek. S 24
a) Zakres kontroli wewnętrznej w zakresie EKZH
b) Mechanizmy kontrolne i ich monitorowanie
c) Zastrzeżenia KNF dot. zasad testowania i dokumentowania próby
4) Relacje z klientami – Rek. S 25
• Procedury w zakresie sposobu i zakresu informowania klienta
• Wymóg rzetelności
• Informowanie o ryzyku stopy procentowej
• Informowanie o zakresie oferty kredytów EKZH
5) Rola komórki ds. ryzyka we wdrożeniu zmian
a) Opiniowanie ze strony komórki ds. ryzyka zmian strategii ryzyka
b) Weryfikacja polityki EKZH i apetytu na ryzyko
c) Zmiana i wdrożenie narzędzi pomiary ryzyka
d) Opiniowanie zmian w zakresie procedur wyceny i monitorowania zabezpieczeń
e) Przeprojektowanie TWS
f) Przeprojektowanie raportowania
6) Rola komórki Compliance we wdrożeniu zmian
a) Monitorowanie luki regulacyjnej
b) Identyfikacja konfliktu interesów w zakresie podziału zadań
c) Opiniowanie postanowień zawartych we wzorcach umowy, regulaminach
d) Opiniowanie nowych lub zmienianych produktów, w tym w zakresie uwzględnienia poziomu wiedzy klienta
e) Kontrola przestrzegania zasad w zakresie przekazywania informacji klientom na etapie przed zawarciem umowy oraz po zawarciu umowy
7) Podsumowanie

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.