Data rozpoczęcia szkolenia:

28.09.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

poprawa umiejętności początkujących analityków kredytowych/innych pracowników banku biorących udział w procesie kredytowym, w zakresie:

 • oceny danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem analiz oraz poprawnej interpretacji wyliczonych wskaźników finansowych – działanie w ramach przeprowadzanej oceny  kondycji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy  w kontekście oceny poziomu  ryzyka kredytowego,
 • wnioskowania z wyników przeprowadzonej oceny kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta i formułowania  wniosków w zakresie jej wpływu na zdolność kredytową,
 • formułowania propozycji warunków decyzji kredytowej zmniejszających ryzyko kredytowe banku.

Adresaci:

Pracownicy Banków Spółdzielczych biorący udział w procesie kredytowym

Trener: JOLANTA TOMCZYK – doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, indywidualnym i portfelowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Centrali Banku BPS S.A. z doświadczeniem w kierowaniu zespołami  analityków kredytowych, w tym w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS. Trener – wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: 120 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Zakres merytoryczny danych sprawozdawczych składanych przez kredytobiorców prowadzących działalność gospodarczą – podstawowe elementy i ich rola w analizie.
a. Rachunek zysków i strat:
• wariant porównawczy,
• wariant kalkulacyjny,
b. Bilans:
• główne pozycje aktywów,
• główne pozycje pasywów,
c. Rachunek przepływów finansowych:
• cash flow sporządzony metodą bezpośrednią,
• cash flow sporządzony metodą pośrednią,
d. Podatkowa książka przychodów i rozchodów.
2. Zasady analizy poziomej i pionowej sprawozdań finansowych:
• dynamika, struktura, trend, powiązania pozycji,
• określenie prawidłowości źródeł finansowania majątku firmy.
3. Praktyczne aspekty analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej ze szczególnym uwzględnieniem wnioskowania z analizy wskaźnikowej w kontekście zróżnicowania profilu prowadzonej działalności gospodarczej (specyfiki branży):
• główne grupy wskaźników opisujących sytuację klienta,
• rola wskaźników branżowych przy ocenie sytuacji klienta.
4. Elementy analizy jakościowej – podejście praktyczne ze wskazaniem elementów ryzyka, które powinny podlegać ocenie.
5. Wyniki analizy mierników ilościowych i jakościowych a „zdolność kredytowa”.
6. Podsumowanie (wnioski) z wyników przeprowadzonej analizy – identyfikacja elementów ryzyka kredytowego transakcji w obszarze kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.