Data rozpoczęcia szkolenia:

03.06.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele studium:

 • Poznanie zasad nadzoru nad zarządzaniem wszystkimi rodzajami istotnego ryzyka działalności Banku, zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa, a także dobrymi praktykami.
 • Uzyskanie kompetencji teoretycznych związanych z nadzorem i zarządzaniem ryzykiem niezbędnych do oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organów lub osób kluczowych, a także kandydatów i osób będących kadrą rezerwową banku zgodnie z nowymi przepisami.
 • Rozpoznanie obszarów wymagających szczególnego ujęcia w planach Banku, analizie luki, BION, harmonogramach dostosowawczych i przeglądach zarządczych.
 • Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań.

Korzyści z uczestnictwa:

 • Uzyskanie wiedzy o realizacji zadań związanych ze swoim stanowiskiem prac.
 • Uzyskanie kompetencji teoretycznych ułatwiających ocenę kwalifikacji przez władze nadzorcze lub audyt wewnętrzny.

 Forma studium: Szkolenie online prowadzone jest w formie prezentacji w kilku modułach. Przewidziane są trzy części – każda obejmuje dwie sesje. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na żywo i za pomocą czatu przez cały czas trwania szkolenia.

Adresaci studium:

 • Prezesi Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym
 • Członkowie Zarządu zarządzający ryzykiem
 • Kierownicy lub koordynatorzy i pracownicy komórek ds. ryzyka
 • Kadra rezerwowa planowana w ramach planu sukcesji

Pracownicy komórek ds. zgodności

Trener: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS

CENA: 210 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

CZĘŚĆ I – 3 CZERWCA 2020 R.
1. Sesja

Organizacja banku i podstawowe zasady zarządzania ryzykiem, rola stanowiska ds. ryzyka, rola stanowiska ds. zgodności
1) Pojęcie ryzyka, definicja ryzyka bankowego
2) Typologia ryzyka w banku
3) Apetyt na ryzyko, tolerancja na ryzyko banku, wzajemne zależności
4) Organizacja banku i model 3 linii obrony, rola stanowiska ds. ryzyka, stanowiska ds. zgodności
5) Proces zarządzania ryzykiem
6) Rekomendacje KNF, a Rekomendacja H – mechanizmy kontroli ryzyka
7) Testy warunków skrajnych – przepisy EBA
8) Zarządzanie aktywami i pasywami (ALM)

2. Sesja

Zarządzanie ryzykiem kredytowym (RK)
1) Prawo bankowe i zdolność kredytowa
2) Zarządzanie ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie – Rekomendacja S KNF
3) Zarządzanie detalicznymi ekspozycjami kredytowymi – Rekomendacja T KNF
4) Niezależny przegląd należności i klasyfikacja należności
5) Zarządzanie zabezpieczeniami, techniki redukcji ryzyka kredytowego – Rekomendacja J KNF
6) Zarządzanie ekspozycjami niepracującym (NPE) – nowe przepisy EBA
7) Limity wewnętrzne, wskaźniki wczesnego ostrzegania w zakresie RK
8) Testy warunków skrajnych RK
9) Covid – 19 i ryzyko kredytowe
10) Zmiany w Rekomendacji S KNF

CZĘŚĆ II – 19 CZERWCA 2020 R.
1. Sesja

Zarządzanie ryzykiem koncentracji (RKK)
1) Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji i jej zawartość – Rekomendacja C
2) Zarządzanie ryzykiem koncentracji ekspozycji
3) Zarządzanie ryzykiem inwestycji w instrumenty finansowe
4) Limity wewnętrzne, wskaźniki wczesnego ostrzegania RKK – uzasadnianie limitów
5) Testy warunków skrajnych RKK

Zarządzanie ryzykiem inwestycji (RI)
1) Polityka inwestycyjna i jej zawartość – Rekomendacja B
2) Rodzaje portfeli banku
3) Wycena instrumentów finansowych
4) Ograniczanie ryzyka inwestycji: zarządzanie płynnością i rentownością inwestycji
5) Limity wewnętrzne, wskaźniki wczesnego ostrzegania RI – uzasadnianie limitów
6) Testy warunków skrajnych RI

2. Sesja

Ryzyko walutowe (RR)
6) Pozycja walutowa i jej wpływ na ryzyko
7) Limity wewnętrzne, wskaźniki wczesnego ostrzegania RR – uzasadnienie
8) Testy warunków skrajnych RR

Ryzyko ogólne stóp procentowych w portfelu bankowym (RRKB)
4) Metody pomiaru ryzyka stopy płynności – luka stopy procentowej, analiza wrażliwości, analiza zmiany ekonomicznej wartości kapitału
5) Testy warunków skrajnych – nowe przepisy EBA
6) Limity wewnętrzne RRKB

CZĘŚĆ III – 3 LIPCA 2020 R.
3. Sesja

Zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania (RPRF)
10) Cele zarządzania ryzykiem płynności i nadwyżka płynności
11) Pomiar ryzyka płynności – luka płynności, analiza przepływów, płynność środdzienna (intraday)
12) Proces ILAAP (wewnętrznej oceny adekwatności płynnościowej)
13) Źródła finansowania i środki stabilne, pomiar stabilności, koncentracje – strategia finansowania
14) Nadzorcze miary płynności (M3,M4, LCR, NSFR)
15) System cen transferowych (FTP)
16) Awaryjne plany płynności, zdolność przetrwania
17) Limity wewnętrzne, wskaźniki wczesnego ostrzegania RPRF – uzasadnienie limitów
18) Testy warunków skrajnych RPRF

4. Sesja Ryzyko operacyjne (RO)
4) Identyfikacja ryzyka – rodzaje czynników wewnętrznych i zewnętrznych
5) Metody pomiaru ryzyka operacyjnego – mapa ryzyka, samoocena, analizy scenariuszy, KRI
6) Zasady wyznaczania KRI
9) Testy warunków skrajnych RO
10) Covid – 19 i ryzyko operacyjne

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.