Data rozpoczęcia szkolenia:

21.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Głównym założeniem szkolenia jest zaprezentowanie zasad  dotyczących szeroko rozumianej bieżącej obsługi obligatoryjnych organów banku spółdzielczego, przede wszystkim rady nadzorczej i zarządu. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną ramy prawne działania ww. organów, z głównym naciskiem na ustawy: Prawo bankowe oraz Prawo spółdzielcze oraz wewnętrznych aktów prawnych, takich jak statut oraz regulaminy działania rady nadzorczej oraz zarządu. Zaprezentowane zostaną i szczegółowo omówione podstawowe uprawnienia i obowiązki tychże organów, jak również procedura  podejmowania przez nich decyzji, poczynając od formalnego zwołania posiedzenia poprzez procedowanie przyjętego porządku obrad po jego zakończenie, z uwzględniem zmian dotyczących procedowania organów banku spółdzielczego wprowadzonych ustawodawstwem antykryzysowym.

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków spółdzielczych, do których zakresu obowiązków należy bieżąca obsługa organów banku, w tym przygotowywanie posiedzeń rady nadzorczej i zarządu, zapewnianie należytego obiegu dokumentów wewnątrz banku oraz informowanie o efektach prac rady nadzorczej i zarządu.

Trener: Ewa Dzido – Radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Mecenas Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.

Cena: … zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 11.30

1. Podstawy prawne funkcjonowania banku spółdzielczego.
2. Obligatoryjne organy banku spółdzielczego.
• Zebranie Przedstawicieli/Zebrania Grup Członkowskich.
• Rada Nadzorcza.
• Zarząd.
3. Identyfikacja zadań Zebrania Przedstawicieli/Zebrań Grup Członkowskich (ZP/ZC).
• Zadania ZP/ZC wynikające z ustawy Prawo spółdzielcze.
• Kompetencje ZP/ZC przyznane w statucie banku spółdzielczego.
• Tryb procedowania ZP/ZC – rola regulaminu funkcjonowania ZP/ZC.
• Przygotowanie ZP/ZC zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe banku spółdzielczego.
4. Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej.
• Podstawowe obowiązki Rady Nadzorczej związane z systemem zarządzania bankiem spółdzielczym.
• Zadania Rady Nadzorczej w procesie kontroli wewnętrznej.
• Rola Rady Nadzorczej w procesie oceny sprawozdania z działalności banku oraz sprawozdania finansowego, w tym w okresie stanu epidemii.
• Uchwały Rady Nadzorczej poprzedzającej ZP/ZC zatwierdzające roczne sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe.
• Zakres informacji objętych sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
5. Zadania Zarządu Banku Spółdzielczego.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej / Zarządu Banku Spółdzielczego, z uwzględnieniem okresu stanu epidemii.
• Tryb zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej / Zarządu.
• Rola Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezydium.
• Ustalenie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej / Zarządu.
• Procedura podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą / Zarząd.
• Uchwały organów nieważne lub nieistniejące.
7. Procedura wdrażania przepisów regulujących wewnętrzną działalność banku spółdzielczego (statut, regulaminy) oraz ich zmiany.
8. Procedura przyjmowania wzorców umownych.
9. Odpowiedzialność Rady Nadzorczej / Zarządu.

Informacji na temat szkolenia
on-line udzieli:

Małgorzata Story – Koordynator szkoleń
tel. kom.: 573 003 322
e-mail: webinary@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

Zgłoszenie na szkolenie on-line

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

Realizacja szkolenia on-line

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia on-line

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia on-line

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.

Zasady odpłatności

Z uwagi na panującą sytuację, szkolenia on-line będą realizowane nieodpłatnie dla pracowników Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS w okresie od kwietnia do czerwca 2020. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.