Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej jest uczestnikiem Systemu Standardów i posiada uprawnienia Związku Banków Polskich  do organizacji kursu na Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych.

Przedstawiamy program kursu Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych, przygotowującego do egzaminu. prowadzącego do uzyskania Certyfikatu.

W przypadku pytań, szczegółowych informacji udzieli Państwu Patrycja Basta – tel. 500 358 589

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych

Uczestnicy

Szkolenie kierowane jest do pracowników obsługi klientów i sprzedaży usług bankowych, do osób zajmujących się sprzedawaniem produktów finansowych oraz wszystkich bezpośrednio kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem, przez telefon lub korespondencyjnie (elektronicznie, listownie).  Zalicza się do nich, obok typowych sprzedawców oraz doradców i opiekunów klienta, również kasjero-dysponenci, pracowników informacji, operatorów telefonicznych w call-center, pracowników zajmujących się reklamacjami.

Korzyści Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę ogólnobankową w zakresie wymaganym w ramach procesu certyfikacyjnego prowadzącego do uzyskania Certyfikatu „Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych”.

Zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych Standard został podzielony na trzy części:

 1. wiedza
 2. umiejętności
 3. postawy (kompetencje)

Proces certyfikacji składa się z trzech etapów:

 1. egzamin (pisemny i ustny)
 2. ocena dokonywana przez aktualnego pracodawcę
 3. minimalny  6-cio miesięczny staż pracy w bankowości

Metodyka

Program szkolenia będzie realizowany w trzech dwudniowy zjazdach.

Łączna liczba godzin 50.

Prowadzący

Zespół wykładowców reprezentujących różne specjalizacje w obszarze wiedzy bankowej – praktycy bankowi, wykładowcy współpracujący z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Program

I. System bankowy
– Istota pośrednictwa finansowego, w tym instytucji zbierającej depozyty, udzielającej z tych środków kredytów oraz obsługującej płatności
– Struktura systemu bankowego (NBP, banki komercyjne i spółdzielcze – banki zrzeszające, banki hipoteczne, państwowe, oddziały banków zagranicznych) i rola innych instytucji finansowych w Polsce
– Wpływ na działalność banku takich instytucji jak NBP, Rada Polityki Pieniężnej,  KNF, BFG, ZBP – Arbiter Bankowy

II. Organizacja i zarządzanie bankiem
– Struktura organizacyjna banku
– Kanały dystrybucji i ich znaczenie dla banku
– Funkcje poszczególnych jednostek organizacyjnych w banku
– Kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych jednostek organizacyjnych banku
– Podstawowe narzędzia zarządzania bankiem
– Zarządzanie aktywami, pasywami, kosztami i ryzykiem
– Znaczenie kontroli wewnętrznej w banku

III. Operacje bankowe
– Klasyfikacja i charakterystyka operacji bankowych
– Podstawowe zasady działania produktów i usług bankowych
– Zasady działania bankowości elektronicznej i warunki jej bezpiecznego użytkowania
– Tabele kursów walut i istota spreadu walutowego
– Tabele prowizji i opłat w banku
–  Opodatkowanie wkładów bankowych
– Obrót bezgotówkowy i gotowany w banku (płatności krajowe – działanie KIR, Eliksir, Sorbnet, płatności międzynarodowe, SWIFT, wpłaty i wypłaty gotówki)

IV. Działalność kredytowa
– Główne zasady (istota) udzielania i spłaty kredytów
– Zewnętrzne źródła pobierania i dostarczania informacji o klientach ( BIK, MIG-DZ, MIG BR,BIG-i, AMRON, rejestr zastawów, elektroniczne księgi wieczyste i inne)
– Rodzaje oprocentowania kredytów i sposoby jego obliczania, a także ustawowe graniczenia oprocentowania i prowizji kredytów
– Główne rodzaje zabezpieczeń kredytów
– Monitoring kredytowy, restrukturyzacja i windykacja
– Zasady kwalifikacji należności i tworzenia rezerw celowych

V. Rynek pieniężny, kapitałowy i ubezpieczeniowy oraz inne produkty
– Instrumenty rynku pieniężnego
– Instrumenty rynku kapitałowego
– Produkty ubezpieczeniowe
– Zasady opodatkowania dochodów kapitałowych
– Istota usług leasingowych, factoringowych
– Rola banku w sprzedaży i obsłudze produktów rynku finansowego i ubezpieczeniowego

VI. Stosowanie prawa w działalności banku
–  Podstawowe akty prawne:

 • Prawo bankowe
 • o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • kodeks spółek handlowych
 • Kodeks cywilny
 • Prawo spółdzielcze
 • o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
 • o Narodowym Banku Polskim
 • o obrocie instrumentami finansowymi
 • o funduszach inwestycyjnych
 • o obligacjach
 • o działalności ubezpieczeniowej
 • o usługach płatniczych
 • o elektronicznych instrumentach płatniczych
 • Prawo dewizowe
 • o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 • o kredycie konsumenckim

– Podstawowe pojęcia prawne
– System wewnętrznych regulacji prawnych w banku
– Zasady zachowania tajemnicy bankowej oraz ochrony danych osobowych
– Odpowiedzialność banku i pracownika za działania niezgodne z prawem

VII. Sprzedaż, marketing bankowy i zagadnienia etyki
– Segmentacja klientów banku
– Znaczenie i uwarunkowania pozyskiwania nowych i utrzymania dotychczasowych klientów
– Cross-selling i up-selling oraz ich znaczenie w banku
– Jakość obsługi, satysfakcja i lojalność klientów
– Istota działania i zastosowania systemu CRM w banku
– Podstawowe narzędzia zarządzania sprzedażą
– Podstawowe narzędzia marketingowe
– Tryb postępowania i znaczenie skarg i reklamacji klientowskich
– Etyka w postępowaniu pracownika banku

VIII. Informatyka Bankowa
– Podstawowe zasady działania systemu informatycznego
– Znaczenie i zasady bezpieczeństwa systemu informatycznego

Miejsce szkolenia: Odziały FRBS: Warszawa, Kraków, Rzeszów, Wrocław

Szkolenie może odbyć się na zlecenie Banku w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Bank, wymagana liczba  uczestników 25 – 30 osób.

Data rozpoczęcia: po zebraniu grupy

Koszt od osoby: 2.100 złotych brutto (dodatkowo 500 zł za egzamin) 

Egzamin

Osoby przystępujące do egzaminu powinny wykazać się wiedzą ogólnobankową w zakresie wymaganym w ramach procesu certyfikacyjnego (pobierz)prowadzącego do uzyskania Certyfikatu „Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych”.

Proces certyfikacji składa się z trzech etapów:

 1. egzamin (pisemny i ustny)
 2. ocena pracodawcy (banku lub firmy pośrednictwa finansowego)
 3. 6-miesięczny staż pracy (nie jest wymagany do przystąpienia do egzaminu, ale jest   wymagany do uzyskania stopnia zawodowego Pracownik Obsługi Klientów)

Zgodnie z Regulaminem Egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, zatwierdzonym przez Zarząd Związku Banków Polskich i obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., egzamin odbywa się przed Komisją powoływaną przez Prezesa ZBP.

Egzamin składa się z:

 • części pisemnej (test 50 pytań jednokrotnego wyboru) oraz
 • ustnej (dla osób, które otrzymały co najmniej 30 punktów w części pisemnej), podczas której zdający udzielają odpowiedzi na 3 wylosowane przez siebie pytania.

Czas trwania części pisemnej egzaminu: 60 minut.

Przygotowując się do części pisemnej i ustnej egzaminu można korzystać z materiałów pomocniczych (egzamin: pisemny, ustny)

Osobom, które nie zdały egzaminu, przysługuje prawo do udziału w jednym nieodpłatnym egzaminie poprawkowym w ciągu roku od daty poprzedniego egzaminu.

Uzyskanie pozytywnej oceny na obu etapach upoważnia Związek Banków Polskich do wystawienia Certyfikatu „Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych”.