Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność banków

Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność banków

Data rozpoczęcia szkolenia:

03.12.2018

Data zakończenia szkolenia:

03.12.2018

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Proponowana przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacja S” wprowadza zmiany w zasadach oprocentowania kredytów, warunkach dotyczących posiadania przez kredytobiorcę wkładu własnego oraz nowe zasady zwalniania się kredytobiorcy z długu tzw. metodą „klucz za dług” (datio in solutum). Zmianie ulegną także zasady upadłości konsumenckiej, które – oprócz realnych zagrożeń – mogą stać się szansą na ugodowe odzyskanie przez banki części należności. Ustawodawca skrócił także terminy przedawnienia roszczeń i wprowadził zasadę brania przez organ orzekający pod uwagę zarzutu przedawnienia z urzędu, co ma ogromne znaczenie dla dochodzenia należności. Z kolei banki zostaną wyposażone w możliwość korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz z prawa kontunuowania niektórych umów po śmierci przedsiębiorcy („zarząd sukcesyjny”).

Podczas szkolenia omówione zostaną także zmienione zasady prowadzenia egzekucji z wierzytelności z rachunku i nowy przywilej egzekucyjny oraz nowe zasady działania banku w przypadku reklamacji dotyczącej nienależytego wykonania usługi płatniczej (PSD II) oraz przekazania środków na niewłaściwy rachunek bankowy (UUP). Zwrócimy również uwagę na zagrożenia wynikające z wprowadzenia na polski rynek ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) oraz zmian w ustawie EURO-FATCA.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wprowadzanych regulacji i przygotowanie się do dokonania zmian w dotychczasowych regulacjach.

ADRESACI: dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się opracowaniem nowych produktów, sporządzaniem dokumentacji, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji, zgodności i compliance.

TRENER:  radca prawny, sędzia, arbiter bankowy przy Związku Banków Polskich, doświadczony szkoleniowiec

Plan szkolenia:

I. Rekomendacja S po zmianach:
1. Zakres zmian dotychczasowej Rekomendacji S.
2. Zasady zwolnienia się z długu „klucz za dług” (datio in solutum) – zasady działania banku.
3. Wymagany wkład własny kredytobiorcy i wyjątki od jego posiadania.
4. Stałe oprocentowanie kredytów – problematyka zmiany już zawartych umów.
5. Uwagi ZBP do planowanych zmian.

II. Zmiany przepisów w 2018 roku mających wpływ na relacje bank – klient:
1. RODO:
a) źródła skarg,
b) najważniejsze obowiązki banków,
c) rola IOD w relacjach z klientami,
d) zmiana art. 105a ust. 1a Prawa bankowego.

2. EURO-FATCA – art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw:
a) uzupełniająca lista państw uczestniczących,
b) dodatkowy obowiązek sprawozdawczy banku,
c) zasady dokumentowania wykonania obowiązku.

3. Kodeks cywilny:
a) zmiana terminów przedawnienia roszczeń,
b) zmiana ciężaru dowodu,
c) zakaz anatocyzmu (pobierania odsetek od odsetek),
d) skutki przyjętych rozwiązań dla kredytodawców i toczących się postępowań reklamacyjnych, pozasądowych i sądowych.

4. PSD II:
a) zmiana zasad prowadzenia postepowania reklamacyjnego dotyczącego nienależycie wykonanych lub niewykonanych transakcji płatniczych,
b) zmiana zasad odpowiedzialności za transakcje oszukańcze,
c) skutki przyjętych rozwiązań dla banków i toczących się postępowań.

5. Ustawa o usługach płatniczych – nowe zasady zwracania środków przekazanych na niewłaściwy rachunek bankowy:
a) regulacje banku,
b) tryb postępowania,
c) problem przedawnionych roszczeń,
d) zasady zwracania środków przekazanych metodą SPLIT PAYMENT.

6. Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach:
a) blokada środków na rachunku przez Szefa KAS,
b) egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego a blokada środków na rachunku przez Szefa KAS,
c) nowy przywilej egzekucyjny – art. 54b Prawa bankowego.

7. Krajowy Rejestr Zadłużonych:
a) cel i zasady funkcjonowania,
b) dostępność rejestru dla wierzycieli.

8. Zarząd sukcesyjny:
a) cel i zasady funkcjonowania,
b) tryb powoływania zarządcy i czas trwania zarządu,
c) źródło wiedza o powołaniu zarządcy sukcesyjnego,
d) wpływ powołania zarządcy sukcesyjnego na umowy bankowe, w tym umowę rachunku i umowę kredytu.

9. Prawo upadłościowe – zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej:
a) zmiana celu postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
b) prawo wierzyciela do złożenia wniosku o upadłość konsumenta,
c) ugoda zawarta po ogłoszeniu upadłości – rola doradcy restrukturyzacyjnego,
d) tymczasowy nadzorca sądowy – nowy organ w postępowaniu.

10. IDD czyli dystrybucja ubezpieczeń po nowemu:
a) obowiązki informacyjne banku jako dystrybutora ubezpieczeń,
b) obowiązki szkoleniowe banku jako dystrybutora ubezpieczeń.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie
2018-10-22T16:42:52+00:00Październik 18th, 2018|Uregulowania prawne|