ZASADY SKUTECZNEGO USTANAWIANIA I EGZEKWOWANIA ZABEZPIECZEŃ RZECZOWYCH NA MAJĄTKU RUCHOMYM KREDYTOBIORCY. ZASTAW REJESTROWY I PRZEWŁASZCZENIE – PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA

ZASADY SKUTECZNEGO USTANAWIANIA I EGZEKWOWANIA ZABEZPIECZEŃ RZECZOWYCH NA MAJĄTKU RUCHOMYM KREDYTOBIORCY. ZASTAW REJESTROWY I PRZEWŁASZCZENIE – PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA

Data rozpoczęcia szkolenia:

20.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

20.11.2018

Opis szkolenia:

WYMAGANIA WSTĘPNE: podstawowa znajomość zagadnień związanych z zabezpieczeniami.

CELE SZKOLENIA:

  • Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zastawu rejestrowego i przewłaszczenia jako podstawowych form zabezpieczenia wierzytelności Banku.
  • Pogłębienie wiadomości szczególnym uwzględnieniem problematyki skutecznego ustanowienia zabezpieczenia oraz efektywnego zaspokojenia wierzyciela w toku procedury egzekucyjnej i upadłościowej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

ADRESACI: pracownicy działów kredytowych

PROWADZENIE: – radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu. Doświadczony i ceniony wykładowca; praktyk. Wieloletni współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

I. PRZEWŁASZCZENIE
1. Powierniczy charakter umowy przewłaszczenia.
2. Zasady przenoszenia własności na podstawie umów przewłaszczenia co do gatunku i umów przewłaszczenia co do tożsamości.
3. Zakres ochrony prawnej banku z tytułu zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia.
4. Zakres rzeczy ruchomych wyłączonych z możliwości objęcia zabezpieczeniem w postaci przewłaszczenia.
5. Skutki prawne przewłaszczenia w zakresie polis ubezpieczenia przewłaszczonego mienia.
6. Zagrożenia prawne związane ze stosowaniem zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia.
7. Zasady zaspokojenia się Banku z przedmiotów obciążonych przewłaszczeniem.
8. Przejęcie posiadania przedmiotu przewłaszczenia.
9. Postępowanie egzekucyjne o wydanie rzeczy.
10. Zasady rozliczenia z dłużnikiem spłaty zabezpieczonej wierzytelności w związku z zaspokojeniem się Banku z przedmiotu przewłaszczenia.

II. ZASTAW REJESTROWY
1. Istota instytucji zastawu.
2. Przedmiot zastawu rejestrowego.
a) ustanowienie zastawu na rzeczach określonych co do gatunku
b) ustanowienie zastawu na zbiorach majątkowych o zmiennym składzie
c) ustanowienie zastawu na inwentarzu gospodarstwa rolnego.
3. Wpis zastawu do rejestru.
a) zasady wypełniania formularza wniosku o wpis zastawu do rejestru.
b) procedura wpisu, c) zasady zmiany i wykreślenia wpisu w rejestrze,
d) środki odwoławcze,
4. Prawa i obowiązki zastawcy i zastawnika.
a) zasady korzystania z przedmiotu zastawu rejestrowego przez zastawcę,
b) umowny zakaz zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu,
c) obciążenie rzeczy wieloma zastawami.
5. Szczególne skutki prawne ustanowienia zastawu na rzeczach należących do przedmiotów
normalnie zbywanych w zakresie działalności gospodarczej zastawcy.
6. Zaspokojenie zastawnika.
a) procedura egzekucji sądowej
b) przejęcie na własność przedmiotu zastawu:
– przejęcie papierów wartościowych,
– przejęcie rzeczy powszechnie występujących w obrocie,
– przejęcie przedmiotu zastawu o wartości ściśle oznaczonej,
c) publiczna sprzedaż przedmiotu zastawu,
d) zaspokojenie z dochodu przedsiębiorstwa,
e)zaspokojenie z czynszu z tytułu wydzierżawienia przedsiębiorstwa
7. Rejestr zastawów.
8. Centralny rejestr zastawów – zasady funkcjonowania.
9. Wpis zastawu do rejestru.
a) zasady wypełniania formularza wniosku o wpis zastawu do rejestru.
b) procedura wpisu, c) zasady zmiany i wykreślenia wpisu w rejestrze,
d) środki odwoławcze,
10. Zasady zaspokojenia Banku z tytułu ustanowionego zastawu rejestrowego
e) procedura egzekucji sądowej
f) przejęcie na własność przedmiotu zastawu:
– przejęcie papierów wartościowych,
– przejęcie rzeczy powszechnie występujących w obrocie,
– przejęcie przedmiotu zastawu o wartości ściśle oznaczonej,
g) publiczna sprzedaż przedmiotu zastawu,
h) zaspokojenie z dochodu przedsiębiorstwa,
i) zaspokojenie z czynszu z tytułu wydzierżawienia przedsiębiorstwa .

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie
2018-10-24T16:19:45+00:00Październik 24th, 2018|Uregulowania prawne|