Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – warsztaty

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – warsztaty

Data rozpoczęcia szkolenia:

19.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

19.11.2018

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA: Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.  Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • poprawa świadomości ryzyka operacyjnego w banku spółdzielczym i możliwość ograniczenia strat wynikających ze zdarzeń operacyjnych,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku dokumentów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym,
  • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym.

ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka operacyjnego, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

TRENER: manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego za pracę magisterską. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka w sektorze komercyjnym i spółdzielczym. Pracował w centrali PKO BP, następnie w centrali Deutsche Bank PBC S.A., gdzie brał udział w prestiżowym programie Talent Management Program. W obu bankach pracował w jednostkach ryzyka kredytowego, gdzie realizował m.in. tematy związane z monitorowaniem portfela kredytowego, budową i walidacją modeli ratingowych, oceną systemów franczyzowych, przeprowadzaniem testów warunków skrajnych, limitami koncentracji czy sporządzaniem listy branż podwyższonego ryzyka. Od kilku lat związany jest również z sektorem spółdzielczym, realizując szkolenia w tematach ryzyka. Wiedza i doświadczenie zdobyte w sektorze komercyjnym jak i spółdzielczym pozwalają na pełniejsze dostosowanie rozwiązań omawianych na szkoleniach do specyfiki danego sektora

Plan szkolenia:

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia w obszarze ryzyka operacyjnego
3. Specyfika ryzyka operacyjnego
4. Powiązanie ryzyka operacyjnego z innymi ryzykami
5. Przykłady zdarzeń operacyjnych
6. Systematyka zdarzeń operacyjnych
7. Ryzyko prawne jako podrodzaj ryzyka operacyjnego
II. Rola Zarządu i Rady Nadzorczej
1. Opracowanie i wdrożenie regulacji
1.1. Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym
1.2. Procedury zarządzania ryzykiem operacyjnym
2. Ocena przyjętej polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym
3. Nadzorowanie realizacji polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym
4. Właściwa struktura organizacyjna
5. Komitet zarządzania ryzykiem; rola Zarządu i Rady Nadzorczej w przypadku Komitetu
III. Role i zadania pozostałych jednostek oraz pracowników
1. Jednostka ryzyka
2. Jednostka kontroli wewnętrznej
3. Przełożeni jednostek
4. Pracownicy
IV. Identyfikacja, pomiar, ocena i narzędzia wspierające proces zarządzania ryzykiem operacyjnym
1. Baza zdarzeń operacyjnych
ćwiczenie
2. Inne źródła danych o zdarzeniach operacyjnych
3. Wdrażanie nowych i modyfikacja już istniejących produktów, procesów, systemów
4. Samoocena ryzyka operacyjnego
Ćwiczenie
5. Analizy scenariuszowe
ćwiczenie
6. Kluczowe wskaźniki ryzyka
ćwiczenie
7. Mapy ryzyka operacyjnego
8. Testy warunków skrajnych
ćwiczenie
V. Przeciwdziałanie i ograniczanie ryzyka operacyjnego
1. Sposoby traktowania zidentyfikowanego ryzyka operacyjnego
2. Instrumenty zabezpieczające ex-ante i ex-post, w tym:
2.1. Plany utrzymania ciągłości działania
2.2. Plany awaryjne
VI. Monitorowanie i raportowanie ryzyka operacyjnego
1. Zakres i częstotliwość raportowania do Zarządu i Rady Nadzorczej
2. Apetyt na ryzyko operacyjne i profil ryzyka operacyjnego
3. Istotne zdarzenia operacyjne

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie
2018-10-18T13:09:35+00:00Październik 18th, 2018|Analiza ryzyk bankowych|