ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Data rozpoczęcia szkolenia:

04.12.2018

Data zakończenia szkolenia:

04.12.2018

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 tj. ustalenia wyniku finansowego, wyceny bilansowej aktywów i pasywów oraz sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok , skomentowanie zmian w ustawie o rachunkowości i innych aktach wykonawczych wprowadzonych w roku 2018

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uporządkowanie informacji niezbędnych do przygotowania zamknięcia roku
Charakterystyka poszczególnych elementów sprawozdania finansowego banku przy wykorzystaniu danych  i sprawozdań BS z ASO
Przedstawienie zmian w rachunkowości i prawie bankowym wprowadzonych w roku 2018 związanych z działalnością bankową

ADRESACI: pracownicy księgowości BS

PROWADZENIE: absolwentka SGH, trener z ponad 20- letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A..; od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym

Plan szkolenia:

Część I. Zagadnienia bilansowe

 1. wycena bilansowa poszczególnych składników bilansu,  tym ze szczególnym uwzględnieniem metod fakultatywnych i ich wpływ na prezentację sytuacji finansowej podmiotu- gospodarka własna banku w tym: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie- definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego z uwzględnieniem regulacji KSR 4- utrata wartości aktywów,  relacje z bankiem zrzeszającym, leasing-  KRS 5, uwzględnienie wymogów KSR 11- środki trwałe
 2. inwestycje długo i krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe – definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego,  klasyfikacja i wycena ekspozycji kredytowych – zasady rozliczania prowizji i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym
 3. odpisy na aktywa a rezerwy na zobowiązania, zagadnienie rezerw celowych i odpisów aktualizujących , rezerwa na ryzyko ogólne
 4. rozrachunki należności i zobowiązania – definicje, wycena, struktura
 5. inne, w tym aktywa przejęte do zbycia
 6. wartość księgowa i podatkowa aktywów i pasywów – trwałe i przejściowe różnice miedzy prawem bilansowym i podatkowym (rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego)
 7. charakterystyka rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
 8. zmiany dotyczące zagadnienia  przychody zastrzeżone, konstrukcja wyniku finansowego
 9. fundusze  własny- rodzaje, struktura, powiązania- wymogi kapitałowe
 10. depozyty- ujawnianie , wycena
 11. charakterystyka rezerw na zobowiązania- zasady tworzenia, ujawnianie, wycena, w tym w kontekście KSR 6

Część II Zagadnienia rachunku zysków i strat

 1. charakterystyka przychodów i kosztów operacyjnych (w tym koszty działania banku, koszty i przychody z tytułu prowizji i odsetek); przychody odsetkowe i przychody prowizyjne,
 2. nowe zasady ustalania wyniku finansowego
 3. różnice kursowe- wynik z pozycji wymiany
 4. przychody i koszty – ustalenie wyniku finansowego podmiotu;
 5. pozostałe przychody i koszty operacyjne – definicja, charakterystyka
 6. przychody i koszty finansowe-– definicja, charakterystyka
 7. zyski i straty nadzwyczajne
 8. odpisy , rezerwy i ich odwracanie
 9. operacje pozabilansowe

 

Część III – zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym

 • Krótka charakterystyka zestawienie zmian w kapitale własnym uwzględniające szczególne zasady rachunkowości bankowej , w tym kapitałów i funduszy w banku spółdzielczym  wg wymogów ustawy o rachunkowości

 

Część IV – rachunek przepływów środków pieniężnych  ( krótka prezentacja działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej)

 

 

Część V – wybrane zagadnienia zamknięcia roku w tym:

 

 • zachowanie porównywalności w związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości i wykonawczych rozporządzeniach
 • polityka rachunkowości – obowiązkowe badanie przez biegłego rewidenta, wpływ zmian ustawy o biegłych rewidentach
 • Zmiany w ustawie o rachunkowości od roku 2018
 • e- sprawozdanie finansowe
 • zmiany w definicjach np. definicja kierownika jednostki
 • zmiany w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zamykanie ksiąg
 • zagadnienia inwentaryzacji

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie
2018-10-23T12:27:11+00:00Październik 23rd, 2018|Rachunkowość i finanse banków|