Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.

Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.

Data rozpoczęcia szkolenia:

03.12.2018

Data zakończenia szkolenia:

03.12.2018

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

– rozwinięcie kompetencji pozwalających na prawidłową realizację obowiązków związanych z PPP i FT (w tym pozwalające na poprawę wewnętrznych procedur oraz prawidłową parametryzację systemów informatycznych wykorzystywanych do rejestracji transakcji, oceny ryzyka i budową mapy ryzyka oraz analiz transakcji),
– zapoznanie się z charakterem i zakresem obowiązków Koordynatorów związanych z PPP i FT oraz z najnowszymi zmianami przepisów wynikającymi z zapisów ustawy implementującej Dyrektywę 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – zwanej IV Dyrektywą,
– poznanie zasady stosowania w Banku przepisów z zakresu PPP i FT,
– zapoznanie się z praktyką i przykładami prania w polskim systemie bankowym,
– zapoznanie się z najczęściej występującymi uwagami po kontrolach GIIF i KNF oraz najnowszymi interpretacjami przepisów wydanymi przez GIIF w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, sposobu rejestracji niektórych typów transakcji podlegających rejestracji oraz formy zgłaszania transakcji określonych w art. 8.3, 16 i 17 ustawy.

Korzyści:
– ograniczenie ryzyka i strat finansowych Banku związanych z nieprawidłową organizacją procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PPP i FT).
– dbałość o wizerunek banku – profesjonalni i kompetentni pracownicy – program szkolenia uwzględnia specyfikę sektora bankowości spółdzielczej w szczególności odnośnie zakresu prowadzonej działalności, segmentu obsługiwanych klientów, posiadanych systemów informatycznych oraz współpracy w ramach zrzeszenia.

ADRESACI:

Członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, koordynatorzy  i analitycy rejestru, audytorzy wewnętrzni. Pracownicy komórek ryzyka, Pracownicy rejestrujący transakcje.

PROWADZENIE: praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Program uwzględnia specyfikę sektora bankowości spółdzielczej w szczególności odnośnie: zakresu prowadzonej działalności, segmentu obsługiwanych klientów oraz współpracy w ramach zrzeszenia.

Plan szkolenia:

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako element ryzyka operacyjnego
banku.
2. Podstawowe pojęcia związane z procederem prania pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
3. Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
4. Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem najnowszych interpretacji przepisów.
5. Omówienie zagadnień związanych z:
a) katalogiem transakcji podlegających rejestracji,
b) zamrażaniem wartości majątkowych,
c) budowy matrycy ryzyka i oceną ryzyka,
d) stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, w tym: identyfikacji i weryfikacji: klienta, beneficjanta
rzeczywistego oraz celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych,
e) identyfikacja klientów i beneficjentów rzeczywistych jako osób na politycznie eksponowanym stanowisku
politycznym tzw. PEP,
f) analizą transakcji klientów,
g) realizacją obowiązków związanych z realizacją transferów środków pieniężnych.
6. Zasady typowania transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa, oraz tryby ich zgłaszania do GIIF.
7. Zasady zgłaszania transakcji związanych z przesłankami podejrzenia popełnienia przestępstwa
skarbowego.
8. Praktyczna realizacja obowiązków w zakresie stosowania się do wymogów Rozporządzeń Unii
Europejskiej w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym
osobom, grupom i podmiotom.
9. Przykłady prania pieniędzy w polskim systemie bankowym.
10. Uwagi pokontrolne KNF oraz GIIF po kontrolach w Bankach Spółdzielczych.
11. Konsultacje indywidualne.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie
2018-10-30T11:30:35+00:00Październik 30th, 2018|Uregulowania prawne|