Przewłaszczenie jako szczególna forma zabezpieczenia wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń zobowiązań rolnika

Przewłaszczenie jako szczególna forma zabezpieczenia wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń zobowiązań rolnika

Data rozpoczęcia szkolenia:

20.03.2019

Data zakończenia szkolenia:

20.03.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przybliżenie instytucji przewłaszczenia jako formy zabezpieczenia spełnienia przez dłużnika świadczenia. W toku szkolenia zaprezentowane zostaną formalne wymogi ważnego i skutecznego ustanowienia tego typu zabezpieczenia oraz rzeczy, które mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia.
Istotnym aspektem szkolenia jest przedstawienie metod zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu przewłaszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności zabezpieczonych na majątku rolnika oraz konsekwencji wszczęcia egzekucji skierowanej do majątku dłużnika, który zawarł z wierzycielem umowę przewłaszczenia.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest w głównej mierze do osób zajmujących się przygotowywaniem lub negocjowaniem umów, w ramach których ustanawiane są prawne zabezpieczenia wykonania zobowiązań oraz do osób, do których obowiązków należy windykacja należności.
Szkolenie stanowić będzie źródło praktycznej wiedzy także dla osób zarządzających lub nadzorujących w danej organizacji, do których kompetencji należy decydowanie o sposobach zabezpieczeń wykonania zobowiązań

PROWADZENIE: radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała w departamentach prawnych m.in. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Posiada bogate doświadczenie z zakresu sądowego i egzekucyjnego dochodzenia należności pieniężnych i niepieniężnych. Reprezentuje interesy wierzycieli w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i przed sądami polubownymi

Plan szkolenia:

1. Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie.
2. Charakter prawny umowy przewłaszczenia.
a) przewłaszczenie pod warunkiem rozwiązującym
b) przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym.
3. Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie.
a) przewłaszczenie rzeczy ruchomych
b) rzeczy ruchome, które nie mogą być przewłaszczone
c) przewłaszczenie nieruchomości.
4. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela z przewłaszczonej rzeczy.
a) tryb zaspokojenia roszczeń wierzyciela
b) przejęcie przedmiotu przewłaszczenia przez wierzyciela
c) możliwość zaspokojenia roszczeń wierzyciela z rzeczy ruchomych należących do rolnika, a wyłączonych spod egzekucji
d) możliwość zaspokojenia roszczeń wierzyciela z nieruchomości rolnej.
5. Przewłaszczenie a postępowanie egzekucyjne.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Małgorzata Gładysz – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
Irmina Korzeniowska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 500 358 608

Zapisz się na szkolenie
2019-01-16T17:31:20+00:00Październik 3rd, 2018|Uregulowania prawne|