Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura

Data rozpoczęcia szkolenia:

26.10.2018

Data zakończenia szkolenia:

26.10.2018

Opis szkolenia:

Cel szkolenia: W ślad za nową Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Banki, jako „instytucje obowiązane” mają obowiązek przeszkolenia swoich  pracowników w przedmiocie nowych regulacji prawnych. W trakcie szkolenia zostaną omówione postanowienia nowej ustawy w kontekście funkcjonowania Banków Spółdzielczych i wykonywania przez nie obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz czynów przestępczych zawierających się w dyspozycji art. 299 Kodeksu karnego.

Korzyści ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą lub zaktualizują wiedzę dotyczącą przepisów z zakresu Przeciwdziałania Praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz rozwiną kompetencje pozwalające na właściwą realizację obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów:
– poznają obowiązki i zasady stosowania przepisów z zakresu Przeciwdziałania Praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
– poznają najnowsze interpretacje przepisów
– poznają metody stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
– poznają prawidłową realizację obowiązków realizacja obowiązków w zakresie zamrażania wartości majątkowych oraz zgłaszania transakcji podejrzanych oraz spełniających przesłanki uzasadnionego podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy.

ADRESACI:

Adresatami szkolenia są pracownicy banków spółdzielczych, którzy w zakresie obowiązków pracy zobowiązani są do wykonywania przepisów Ustawy o praniu… oraz pełniący obowiązki w komórkach do spraw bezpieczeństwa w Bankach

PROWADZENIE: radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała w departamentach prawnych m.in. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Posiada bogate doświadczenie z zakresu sądowego i egzekucyjnego dochodzenia należności pieniężnych i niepieniężnych. Reprezentuje interesy wierzycieli w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i przed sądami polubownymi

Plan szkolenia:

 1. Uwarunkowania ekonomiczne i finansowe banku przyjmowania zabezpieczeń na udzielone kredyty.
 2. Zarządzanie portfelowe zabezpieczeniami na nieruchomościach.
 3. Regulacje prawne i inne regulacje w zakresie wycen nieruchomości.
 4. Wymogi ustawy o kredycie hipotecznym.
 5. Metody i sposoby wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych.
 6. Zasady zarz1. Obowiązki instytucji obowiązanych w systemie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem
  terroryzmu.
  1.1. Rozszerzenie obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania
  terroryzmu.
  1.2. Zmiany w procedurze stosowania środków bezpieczeństwa.
  1.2.1. Środki bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja klienta i beneficjenta
  rzeczywistego.
  1.2.2. Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego.
  1.2.3. Podwyższone ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – identyfikacja PEP.
  2. Obowiązek posiadania procedur w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  3. Obowiązki dotyczące gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach.
  3.1. Zakres informacji przekazywanych do GIIF.
  3.2. Formularz identyfikacyjny.
  3.3. Zakaz ujawniania informacji o analizie informacji na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
  5. Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków.
  6. Kontrola instytucji obowiązanych.
  6.1. Uprawnienia organów kontrolnych.
  6.2. Niedopełnienie obowiązków przez instytucję obowiązaną.
  7. Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów ustawy.ądzania zabezpieczeniami na poziomie umowy kredytowej.
 7. Warunki stawiane zabezpieczeniom.
 8. Rekomendacja J.
 9. Rekomendacja S – zasady oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości.
 10. Prognozowanie wartości rynkowej zabezpieczenia w okresie kredytowania.
 11. Aktualizacja (monitoring) wartości zabezpieczenia.
 12. Ryzyko rezydualne wartości zabezpieczenia.
 13. Przykłady i ćwiczenia.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Małgorzata Gładysz – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
Irmina Korzeniowska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 500 358 608

Zapisz się na szkolenie
2018-10-03T18:27:00+00:00Październik 3rd, 2018|Uregulowania prawne|