Procedura windykacji należności bankowych – Warsztaty (2 dni)

Procedura windykacji należności bankowych – Warsztaty (2 dni)

Data rozpoczęcia szkolenia:

28.01.2019

Data zakończenia szkolenia:

28.01.2019
29.01.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:
Szkolenie wraz z warsztatami przybliży i usystematyzuje wiedzę z zakresu procedury windykacji należności bankowych, Na wykładach przedstawione zostaną procedury windykacji wierzytelności w zależności
od wybranych rodzajów jej zabezpieczenia, a także w zależności od kategorii dłużnika, Na warsztatach będzie można w praktyce przećwiczyć rozwiązywanie kazusów z zakresu windykacji z uwzględnieniem metodyki sporządzania wybranych pism procesowych.

ADRESACI: pracownicy zajmujący się windykacją należności

PROWADZENIE: Radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, a w tym Banków Spółdzielczych

 

Plan szkolenia:

Część I – Zasady ogólne windykacji wierzytelności
1. Powstanie obowiązku spłaty zobowiązania – wymagalność roszczenia
2. Wezwanie do zapłaty – kiedy wierzyciel musi wezwać do spłaty zobowiązania
3. Przedawnienie roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów prawa
4. Tytuł wykonawczy jako podstawa przymusowej windykacji
5. Postępowanie sądowe, w tym sądownictwo polubowne
a) właściwość sądu – miejscowa, rzeczowa
b) wartość przedmiotu sporu
c) obligatoryjne elementy pozwu
d) opłata od pozwu
e) urzędowe formularze
f) postępowanie elektroniczne
6. Mediacja – zalety i wady
7. Windykacja roszczeń przedawnionych
8. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Część II – Procedura windykacji wierzytelności w zależności od wybranych rodzajów jej zabezpieczenia
1. Metody odzyskiwania wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie
2. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego jako szczególny rodzaj tytułu egzekucyjnego – uproszczona procedura wszczęcia postępowania egzekucyjnego
3. Zalety zabezpieczenia wekslowego – weksel jako podstawa do uzyskania tytułu zabezpieczenia w postępowaniu nakazowym
4. Egzekucja wierzytelności zabezpieczonych zastawem
a) zastaw zwykły – na rzeczach ruchomych, na prawach
b) zastaw finansowy
c) zastaw rejestrowy
5. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa – postępowanie w przypadku powstania opóźnienia w spłacie zobowiązania
6. Postępowanie w przypadku złożonego oświadczenia o przewłaszczeniu na zabezpieczenie – rzeczy ruchomych lub nieruchomości
Wykorzystanie gwarancji lub poręczenia udzielanego przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Część III – Procedura windykacji wierzytelności w zależności od kategorii dłużnika
1. Postępowanie windykacyjne w stosunku do dłużnika będącego konsumentem
a) pozostającym w związku małżeńskim z ustawowym ustrojem wspólności ustawowej
b) pozostającym w związku małżeńskim z rozdzielnością majątkową
c) niepozostającym w związku małżeńskim
d) będącym wspólnikiem spółki osobowej lub kapitałowej
e) prowadzącym przedsiębiorstwo
f) prowadzącym gospodarstwo rolne
g) postępowanie upadłościowe
2. Windykacja wierzytelności w stosunku do przedsiębiorców
a) ograniczenia w stosowaniu tytułu wykonawczego, w tym w stosunku do przedsiębiorców pozostających w związku małżeńskim
b) postępowanie restrukturyzacyjne
postępowanie upadłościowe

Część IV – Rozwiązywanie kazusów z zakresu windykacji z uwzględnieniem metodyki sporządzania wybranych pism procesowych

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie
2018-12-20T15:04:25+00:00Październik 22nd, 2018|Uregulowania prawne|