Praktyczne aspekty działania komitetu audytu, w szczególności przy realizowaniu zadań w zakresie monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznego

Praktyczne aspekty działania komitetu audytu, w szczególności przy realizowaniu zadań w zakresie monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznego

Data rozpoczęcia szkolenia:

23.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

23.11.2018

Opis szkolenia:

W ostatnim okresie w bankach znacząco wzrasta znaczenie i odpowiedzialność członków Rad Nadzorczych i komitetów audytu, co wynika zarówno z wymogów stawianych przez KNF (Prawo bankowe, Rekomendacje KNF), jak również przepisów prawa (Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego), nakładających na osoby piastujące te funkcje określone zadania.

Szkolenia prowadzone są w formie prezentacji z dyskusją – proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu uzyskania jak największej wartości dodanej dla uczestników. Każde szkolenie zakończone jest wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie określonej wiedzy i umiejętności.

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów działania komitetu audytu w świetle obowiązków, które ustawodawca nałożył na Komitety Audytów. Szkolenie obejmuje przedstawienie zakresu czynności, które pozwolą wykonać ustawowe obowiązki. Na szkoleniu przedstawione zostaną metody i sposoby monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, jak również omówione zostaną elementy sprawozdawczości bankowej oraz czynności rewizji finansowej. Część czasu szkoleniowego poświęcona zostanie na przygotowanie dokumentacji (sprawozdania, raporty), którą członkowie Komitetu Audytu przedstawiają na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

ADRESACI: Szkolenia przeznaczone są dla członków komitetów audytu i tych członków Rad Nadzorczych, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy w zakresie odpowiadającym zadaniom komitetu audytu.

PROWADZENIE: specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletnim szkoleniowcem i praktykiem bankowym na stale współpracującym z FRBS.

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Proces sprawozdawczości finansowej:
a) Proces przygotowawczy – zakres prac i czynności wykonywanych przed rozpoczęciem badania sprawozdania finansowego,
b) Sprawozdanie finansowe banku –
3. Czynności rewizji finansowej:
a) Rozpoczęcie badania sprawozdania finansowego,
b) Sprawozdanie dodatkowe,
c) Opinia i raport biegłego rewidenta,
4. System kontroli wewnętrznej:
a) Podstawowe pojęcia i definicje,
b) Funkcja kontroli,
c) Komórka ds. zgodności,
d) Audyt wewnętrzny,
5. System zarządzania ryzykiem:
a) Ryzyka istotne w działalności banku,
b) Proces szacowania kapitału wewnętrznego.
6. Monitorowanie oraz ocena – praktyczne aspekty działania Komitetu Audytu,
7. Dokumentacja z oceny obszarów działania banku.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie
2018-10-18T12:52:09+00:00Październik 18th, 2018|Uregulowania prawne|