OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

wersja do druku

OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

 

ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

 

(dalej jako „OWU”) ważne od dnia 26.06.2017 r.

 

§1

ZAKRES DZIAŁANIA OWU

 

 1. Niniejsze OWU regulują zasady wykonywania usług przez Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej z siedzibą w Krakowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego,  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa   -  Śródmieścia     w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000107490, NIP 899-16- 31-644 (dalej „Fundacja) na rzecz każdego podmiotu korzystającego z wszelkich usług świadczonych przez Fundację i osoby pozostające pod jej kierownictwem w ramach przedmiotu działalności statutowej Fundacji, m.in. usług szkoleniowych świadczonych na podstawie  odrębnego  zamówienia  lub  innej  odrębnej  umowy  zawartej  między  Fundacją  a podmiotami trzecimi (dalej „Zamawiający”), zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
 2. Niniejsze OWU mają charakter uzupełniający w stosunku do postanowień zamówień, umów, poleceń wykonania usługi i innych odrębnych wzajemnych oświadczeń Stron stanowiących główną treść stosunku prawnego między nimi i łącznie z nimi regulują całość stosunku prawnego (dalej razem jako „Umowa”).
 3. OWU każdorazowo zostanie udostępnione elektronicznie lub formie papierowej potencjalnemu Zamawiającemu przed zawiązaniem stosunku prawnego i obowiązuje między Stronami, o ile Strony innym wyraźnym oświadczeniem woli nie wyłączyły jego obowiązywania.

 

§2

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 

 1. Przedmiotem OWU jest uregulowanie świadczenia przez Fundację szkolenia w celu podniesienie kwalifikacji pracowników Zamawiającego lub innym celu przez niego  wskazanym.
 2. Fundacja  oświadcza,  iż  jest  podmiotem   świadczącym   usługi   kształcenia   ustawicznego w ramach prowadzonej działalności statutowej i posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę        i doświadczenie.
 3. Szkolenia prowadzone są w systemie otwartym lub dedykowanych w zależności od uzgodnień Stron. System szkoleń otwartych polega na przeprowadzeniu szkoleń jednocześnie na rzecz Zamawiającego oraz innych kontrahentów Fundacji, zaś szkolenia w systemie dedykowanym przeprowadzane są wyłącznie na rzecz Zamawiającego.
 4. Fundacja oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
 5. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dn. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest uprawniony do przetwarzania i dysponowania danymi osobowymi pracowników będących odbiorcami szkolenia.

 

§3

PRZEDMIOT UMOWY

 

 1. Zamawiający zamawia, a Fundacja zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego, dzieło polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia w terminach opisanych w odrębnym zamówieniu.
 2. Zakres i merytoryczną treść szkoleń określa program szkolenia, który w przypadku szkoleń dedykowanych jest uzgodniony indywidualnie z Zamawiającym.
 3. W ramach wykonania szkolenia Fundacja zobowiązuje się do:

a)       przygotowania materiałów szkoleniowych

b)       realizacji szkolenia w oparciu o materiały szkoleniowe, o których mowa w punkcie poprzedzającym,

c)       sporządzenia dokumentacji szkoleniowej, na którą składają się w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania Zamawiającego:

-        lista obecności uczestników szkolenia,

-        potwierdzenia odbioru zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu,

-        dziennik zajęć,

-        ankiety ewaluacyjne.

d)       wystawienia i przekazania Zamawiającemu na jego wniosek zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

 1. Fundacja odpowiada za staranny wybór osób i podmiotów z nią współpracujących w celu realizacji Umowy.
 2. O ile indywidualne ustalenia nie stanowią inaczej Fundacja zobowiązuje się na własny koszt do:

a)       udostępnienia   sprzętu   niezbędnego   do   prawidłowego   przeprowadzenia   szkolenia i organizacji logistycznej szkolenia,

b)       udostępnienia sal szkoleniowych z wymaganym wyposażeniem i serwisem cateringowym.

 

§4

WYNAGORDZENIE

 

 1. Zamawiający wypłaci Fundacji  wynagrodzenie w kwocie określonej w Umowie.
 2. Pokrycie ewentualnych nieprzewidzianych zakresem Umowy kosztów wynikłych w trakcie jego realizacji Strony ustalą odrębnym porozumieniem.
 3. Zamawiający  dokona  płatności  przelewem  na  rachunek  bankowy  Fundacji  wskazany    w fakturze VAT w terminie do 14 dni od jej wystawienia.
 4. Zamawiający może upoważnić Fundację do wystawiania mu we wspólnych rozliczeniach faktur bez podpisu drogą elektroniczną.

 

§5

POUFNOŚĆ

 

1.  W okresie realizacji Umowy Strony będą miały wzajemnie dostęp do istotnych informacji      i  dokumentów,  zwanych  dalej  „Informacjami  Poufnymi”.  Informacjami  Poufnymi  są   w szczególności:

a)       informacje objęte tajemnicą handlową, tajemnicą przedsiębiorstwa i tajemnicą bankową, a także dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami prawa oraz informacje dotyczące klientów lub kontrahentów Strony,

b)       informacje finansowe, w tym informacje o sytuacji finansowej Strony lub jej klienta,

c)       dane objęte tajemnicą bankową,

d)       dane dotyczące struktury organizacyjnej, zatrudnienia, polityki jakości, polityki cenowej, sytuacji prawnej i finansowej Zamawiającego,

e)       postanowienia niniejszej Umowy, w tym zwłaszcza w zakresie wynagrodzenia.

2.  Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy i nie ujawniania jakichkolwiek Informacji Poufnych osobom trzecim w czasie wykonywania Umowy, jak również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu łączącej ich Umowy.

3.  Za Informacje Poufne nie poczytuje się:

a)       informacji ogólnodostępne w dniu ich przekazania,

b)       informacji opublikowane bądź ujawnione do publicznej wiadomości po ich udostępnieniu Stronie, za wyjątkiem informacji ujawnionych lub opublikowanych z naruszeniem ust. 2,

c)       informacji, które były w posiadaniu Strony w momencie ich przekazania przez drugą Stronę.

4.  Fundacja zobowiązana jest do nieujawniania bez zgody Zamawiającego Informacji Poufnych osobom trzecim z wyjątkiem:

a)  osób zatrudnionych przez Fundację lub pozostających pod jej kierownictwem na mocy innego stosunku prawnego przy realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem zapewnienia poufności z ich strony, przy czym za działania tych osób Fundacja odpowiada jak za działania własne,

b)  podmiotów upoważnionych pisemnie przez Zamawiającego,

c)  organów i instytucji uprawnionych do żądania ujawnienia takiej informacji, gdy jej przekazanie będzie wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W takiej sytuacji Fundacja poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.

 

 

§ 6

ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z zachowaniem 2-tygodniowego    okresu    wypowiedzenia    w    przypadku    szkolenia    dedykowanego     i 1-tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku szkolenia otwartego.
 2. Stronie  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  Umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym,  w przypadku gdy druga strona dopuściła się rażącego naruszania istotnych postanowień Umowy, a w szczególności ze swej winy udaremniła realizację szkolenia.

 

§ 7

KARY UMOWNE

 

 1. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie dojdzie do realizacji któregokolwiek ze szkoleń, w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający  – także     w przypadku odstąpienia od Umowy - będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Fundacji kary umownej. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od realizacji szkolenia zostanie doręczone Fundacji po upływie 3-go dnia przed uzgodnionym terminem szkolenia, lub nie wpłynie wcale, wówczas Zamawiający zapłaci Fundacji karę umowną w wysokości 100% wartości wynagrodzenia brutto należnego za to szkolenie.
 2. Kara umowna o której mowa w ust. 1 nie zostanie naliczona w przypadku zmiany uzgodnionego terminu szkolenia, na skutek zgodnych ustaleń Stron.

 

§ 8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Fundacja ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy, a zwłaszcza za świadczenie usług szkoleniowych na umówionym poziomie.
  Zamawiającemu  przysługuje  uprawnienie   złożenia   reklamacji   na   usługi   szkoleniowe w formie:

a)       pisemnej skargi z dokładnym opisem wad w wykonanej usłudze w ciągu 7 dni od daty ukończenia szkolenia na adres Fundacji,

b)       zawiadomienia (ustne lub telefoniczne) pracownika Fundacji odpowiedzialnego za organizację reklamowanego szkolenia w ciągu 7 dni od daty jego ukończenia.

 1. Z zawiadomienia ustnego bądź telefonicznego sporządza się notatkę służbową z opisem skarg i roszczeń Zamawiającego, a następnie przekazuje ją Dyrektorowi Oddziału, który wraz z pisemnym zajęciem stanowiska w sprawie skargi objętej reklamacją przekazują ją Zarządowi Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni i – o ile reklamacja jest zasadna - składa ofertę naprawienia szkody Zamawiającemu.
 3. Zarząd Fundacji dąży do ugodowego załatwienia sprawy.
 4. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji  w dobrej wierze. Jeżeli Strony nie rozstrzygną sporu w drodze negocjacji w terminie 30 dni od daty ich rozpoczęcia, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Pozwanego.

 

§ 9

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Fundacja oświadcza, że przysługują jej autorskie prawa majątkowe do utworów zawartych w materiałach szkoleniowych przekazanych Zamawiającemu osobom pozostającym pod jego kierownictwem.
 2. Za „Utwory” w rozumieniu Umowy uważa się wszelkie twórcze rezultaty pracy Fundacji    i  osób  pozostających  pod  jej  kierownictwem,  stworzone  w  wykonaniu     postanowień Umowy i  na  cele  w  niej  wskazane,  stanowiące  potrzeby  szkoleniowe  Zamawiającego, a zwłaszcza materiały szkoleniowe oraz zarejestrowany w formie dźwięku lub obrazu przebieg szkolenia.
 3. Z chwilą przekazania i wykonania  postanowień Umowy, Fundacja udziela niewyłącznej      i nieprzenośnej na inne osoby licencji na korzystanie z Utworów zawartej w materiałach. Zlecający może korzystać z Utworu wyłącznie w takim zakresie, w jakim odpowiada to celowi Utworu (szkolenie własnych pracowników) oraz jest zgodne z Umową.
 4. Fundacja  nie  pobiera  odrębnego  wynagrodzenia  za  udzielenie  licencji  niewyłącznej       i nieprzenośnej na inne osoby na korzystanie z Utworu, o ile sposób korzystania z Utworu przez Zlecającego nie uchybia przepisom niniejszego artykułu, poza wynagrodzeniem za wykonanie Usługi, określonym w art. 6 niniejszych OWU, chyba że Zlecającemu zostanie udzielona licencja wyłączna za odrębnym wynagrodzeniem.
 5. Celem uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że Zamawiający w szczególności nie jest uprawniony korzystać z Utworów w żaden ze sposobów określonych w art. 50 Ustawy       o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: wytwarzać techniką drukarską, cyfrową, wprowadzać do pamięci komputera, zamieszczać w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie Utwory w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 6. W razie naruszenia przez Zlecającego przepisów paragrafów poprzedzających, Fundacji za każdy przypadek naruszenia należy się kara umowna w wysokości 50% wynagrodzenia za szkolenie w ramach, którego wydano materiały zawierające Utwory, co nie uchybia możliwości  dochodzenia  naprawienia  szkody  na zasadach ogólnych, a  w szczególności   z tytułu naruszonych praw autorskich Fundacji.

 

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Z uwagi na konieczność przekazywania danych osobowych pomiędzy Stronami, Strony niniejszym powierzają wzajemnie przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
 2. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązane są do podjęcia przewidzianych w art. 36-39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) środków technicznych i organizacyjnych, zabezpieczających zbiory danych osobowych.
 3. Strony oświadczają, iż spełniają wymogi określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy w odniesieniu do dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

§ 11

UŻYCIE NAZWY I ZNAKU TOWAROWEGO

 

 1. Fundacja jest uprawniona, po wykonaniu Umowy, do publikowania nazwy i logo Zamawiającego na liście  referencyjnej  prowadzonej  w  formie  pisemnej  i  elektronicznej, w materiałach promocyjnych i marketingowych, a także na swojej domenie internetowej.
 2. Zamawiający może podać do publicznej wiadomości informacje o fakcie zawarcia Umowy    z Fundacją. Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania danych oznaczających Fundację w listach referencyjnych, materiałach reklamowych i promocyjnych (również w serwisach internetowych)  w  celu  wskazania,  że   współpracuje,  bądź  współpracował  z  Fundacją   w zakresie opisanym w Umowie.

 

§ 12

ZMIANY UMOWY I KLAUZULA INTERPRETACYJNA

 

 1. W razie wątpliwości interpretacja Umowy winna być dokonywana w sposób uwzględniający dobre obyczaje handlowe oraz zmierzać do osiągnięcia wyniku najkorzystniejszego dla każdej ze Stron.
 2. W przypadku sprzeczności między zawartym wspólnym oświadczaniem woli Stron a OWU, pierwszeństwo mają postanowienia tych oświadczeń.
 3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.
 4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, a także załączników do Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Prawem właściwym dla niniejszych OWU jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszelkie spory powstałe  w  związku  z  interpretacją  postanowień  niniejszych  OWU  lub  w związku z wykonywaniem postanowień niniejszych OWU podlegają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej, zaś sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy według siedziby Fundacji.
 3. Wszelkie zmiany OWU wymagają dla swej ważności formy pisemnej oraz zgody Zamawiającego.
 4. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 26.06.2017 r.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 
 

Prezes Zarządu Fundacji – Krzysztof Story

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies