Europejskie Studium Bankowości

wersja do druku

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu program Europejskiego Studium Bankowości, przygotowującego do egzaminu ECB  EFCB, prowadzącego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca.

Zgodnie z procedurą uzyskiwania Certyfikatów ZBP certyfikat ECB EFCB uprawnia do starania się o nadanie stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Szczegółowych informacji udziela Cecylia Wiśniewska – tel. 500 358 717

Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ

Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

 

EUROPEJSKIE STUDIUM BANKOWOŚCI

 

UCZESTNICY:

Studium kierowane jest do wszystkich pracowników Banku, pragnących  poszerzyć wiedzę ogólnobankową na   poziomie europejskim.

CEL:

Uzyskanie Europejskiej Certyfikacji Bankowca EFCB.

KORZYŚCI:

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć kompendium wiedzy ogólnobankowej w zakresie wymaganym podczas egzaminu ECB EFCB, prowadzącego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca. Zgodnie  z procedurą uzyskiwania  Certyfikatów ZBP, certyfikat ECB EFCB uprawnia do starania się o nadanie stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

WYMAGANIA:

Osoba ubiegająca się o certyfikat europejski powinna wykazać się wiedzą ogólnobankową, zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi opracowanymi przez międzynarodowy zespół ekspertów. Certyfikat umożliwia porównywalność kwalifikacji na rynku europejskim, podnosi atrakcyjność pracowników z certyfikatem na rynku pracy i ułatwia ich mobilność na terenie Unii Europejskiej.

 METODYKA:

Program kursu jest zgodny z Systemem Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, prowadzonym przez Związek Banków Polskich, a także  z wymogami akredytacyjnymi systemu EFCB, prowadzonym przez European Banking and Financial Services Training Network. Zajęcia prowadzone będą w formie 4 dwudniowych zjazdów (60 godzin).

Po zakończeniu Studium odbywa się egzamin w formie pisemnej w języku polskim (test składający się ze 100 pytań).  Zdanie egzaminu gwarantuje otrzymanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca, wydawanego przez European Banking and Financial Services Training Network oraz umożliwia ubieganie się o stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, wydawanego przez Związek Banków Polskich.

PROWADZĄCY:

Zespół wykładowców reprezentujących różne specjalizacje w obszarze wiedzy bankowej - praktycy bankowi, wykładowcy współpracujący z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

 

PROGRAM:

 

MODUŁ A

1. EKONOMICZNA I FINANSOWA STRUKTURA OBSZARU EUROPEJSKIEGO

-  Główne cechy europejskiej gospodarki

-  Funkcja i struktura systemu finansowego

-  Otoczenie bankowe obszaru europejskiego

 

2. POLITYKA MONETARNA NA OBSZARZE EUROPEJSKIM

-  Eurosystem

-  Narodowy system pieniężny

-  Inne systemy pieniężne w Unii Europejskiej

 

MODUŁ B

1. PRODUKTY, KLIENCI, DYSTRYBUCJA I KONKURENCJA

-   Klienci

-   Dystrybucja i konkurencja

-   Segmentacja a produkty i usługi oferowane klientowi indywidualnemu

 

2. KLIENT KORPORACYJNY BANKU

-   Segmentacja przedsiębiorców

-   Produkty i usługi oferowane przedsiębiorcom

-   Potrzeby finansowe a produkty i usługi

 

3. KLIENT INSTYTUCJONALNY Z SEKTORA FINANSOWEGO

-   Potrzeby finansowe klienta instytucjonalnego

-   Potrzeby finansowe, produkty i usługi

 

4. ZARZĄDZANIE POTRZEBAMI, RYZYKIEM I KOSZTAMI

-  Zarządzanie aktywami i pasywami

-  Zarządzanie ryzykiem

-  Bank w roli pośrednika

-  Koszty i wycena

-  Zarządzanie finansami

-  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

 

MODUŁ C

1. ETYKA

-   Etyka w biznesie

-   Bankowość i etyka

 

2. MARKETING

-   Znaczenie marketingu dla banku

-   Segmentacja rynku i jej powiązania ze strategią

-   Jakość, satysfakcja i lojalność klienta

-   Aspekty marketingowe powiązane z bankowością detaliczną i korporacyjną

-   Scentralizowany i zdecentralizowany marketing w banku

-   Proces planowania marketingowego

-   Strategia marketingowa banku,

-   Marketing mix, marketing bezpośredni,  marketing relacji

-   Marketing a systemy informatyczne dostępne w banku

 

3. ZARZĄDZANIE

-   Planowanie jako funkcja zarządzania

-   Podstawowe formy struktury organizacyjnej

-   Zarządzanie zasobami ludzkimi

-   Ocena wyników, planowanie kariery

-   Szkolenie i rozwój osobisty oraz samozatrudnienie   

-   Zarządzanie a przywództwo

-   Kontrola zarządcza i planowanie zarządcze

-   Kultura i tożsamość korporacyjna

-   Samozarządzanie

-   Motywacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, konflikt i stres

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

Oddziały FRBS:

  • Warszawa,
  • Kraków,
  • Rzeszów,
  • Wrocław.

Szkolenie może odbyć się na zlecenie Banku w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Bank, wymagana liczba  uczestników 25 – 30 osób

DATA ROZPOCZĘCIA:  po zebraniu grupy

KOSZT OD OSOBY   – 2.200 złotych brutto

 

EGZAMIN

Zgodnie z Regulaminem Egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, zatwierdzonym przez Zarząd Związku Banków Polskich i obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., egzamin odbywa się przed Komisją powoływaną przez Prezesa ZBP.

Egzamin ma formę pisemną – testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań. Każde pytanie posiada 4 alternatywne odpowiedzi.

Testy egzaminacyjne przygotowywane są przy wykorzystaniu polskiej bazy pytań ECB EFCB, opracowanej przez zespół ekspertów powołanych przez MSBiF, GAB i WIB.

Czas trwania egzaminu to 120 minut.
Minimum wymagane do zaliczenia testu wynosi 60 pkt (60% prawidłowych odpowiedzi).

Osobom, które nie zdały egzaminu, przysługuje prawo do udziału w jednym nieodpłatnym egzaminie poprawkowym w ciągu roku od daty poprzedniego egzaminu.

 Osoby przystępujące do egzaminu powinny wykazać  się bazową wiedzą ogólnobankową, zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi opracowanymi przez międzynarodowy zespół ekspertów.

Certyfikacja europejska została opracowana przez wiodące instytucje kształcenia bankowego z 17 krajów Europy, będące członkami European Banking & Financial Services Training Association Asbbl. Ze strony Polski w pracach nad systemem certyfikacji uczestniczyli: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Warszawski Instytut Bankowości i Gdańska Akademia Bankowa.

Wymogi egzaminacyjne są opisane w dokumencie „Cele egzaminacyjne ECB EFCB" (POBIERZ). Pomocniczo można skorzystać z podręcznika „Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB", wydanie III (POBIERZ).
Podręcznik został wydany w 2010 r. i ze względu na zmiany w bankowości, w szczególności dotyczące regulacji bankowych, część zagadnień w podręczniku jest już nieaktualna. W tej sytuacji należy go traktować jedynie jako uzupełniający materiał szkoleniowy przed przystąpieniem do egzaminów ECB EFCB. Wiodącym dokumentem w procesie przygotowania kandydatów do egzaminu ECB EFCB są wyżej wskazane , określające wymagania egzaminacyjne.
Informujemy także, iż podczas przygotowania się do egzaminu ECB EFCB obowiązuje dostępna na rynku literatura bankowa i źródła internetowe.

Koszt egzaminu od osoby - 650 złotych brutto

Szczegółowych informacji udziela Cecylia Wiśniewska – tel. 500 358 717

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies