Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych

wersja do druku

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej jest uczestnikiem Systemu Standardów i posiada (zgodnie z obowiązującymi wymaganiami) uprawnienia Związku Banków Polskich  do organizacji kursu na Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych.

Przedstawiamy Państwu program kursu Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych, przygotowującego do egzaminu. prowadzącego do uzyskania Certyfikatu.

Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ

W przypadku pytań, szczegółowych informacji udzieli Państwu Pani Cecylia Wiśniewska – tel. 500 358 717

 

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH

 

UCZESTNICY:

Szkolenie kierowane jest do pracowników obsługi klientów i sprzedaży usług bankowych, do osób zajmujących się sprzedawaniem produktów finansowych oraz wszystkich bezpośrednio kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem, przez telefon lub korespondencyjnie (elektronicznie, listownie).  Zalicza się do nich, obok typowych sprzedawców oraz doradców i opiekunów klienta, również kasjero-dysponenci, pracowników informacji, operatorów telefonicznych w call-center, pracowników zajmujących się reklamacjami.

 

KORZYŚCI:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę ogólnobankową w zakresie wymaganym w ramach procesu certyfikacyjnego prowadzącego do uzyskania Certyfikatu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych".

Zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych Standard został podzielony na trzy części:

1. wiedza

2. umiejętności

3. postawy (kompetencje)

Proces certyfikacji składa się z trzech etapów:

1. egzamin (pisemny i ustny)

2. ocena dokonywana przez aktualnego pracodawcę

3. minimalny  6-cio miesięczny staż pracy w bankowości

 

METODYKA:

Program szkolenia będzie realizowany w trzech dwudniowy zjazdach.

Łączna liczba godzin 50.

 

PROWADZĄCY:

Zespół wykładowców reprezentujących różne specjalizacje w obszarze wiedzy bankowej -  praktycy bankowi, wykładowcy współpracujący z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

 

PROGRAM:

 

1. SYSTEM BANKOWY

-  Istota pośrednictwa finansowego, w tym instytucji zbierającej depozyty, udzielającej z tych środków kredytów oraz obsługującej płatności

-  Struktura systemu bankowego (NBP, banki komercyjne i spółdzielcze - banki zrzeszające, banki hipoteczne, państwowe, oddziały banków zagranicznych) i rola innych instytucji finansowych w Polsce

-  Wpływ na działalność banku takich instytucji jak NBP, Rada Polityki Pieniężnej,  KNF, BFG, ZBP - Arbiter Bankowy

2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BANKIEM

-  Struktura organizacyjna banku

-  Kanały dystrybucji i ich znaczenie dla banku

-  Funkcje poszczególnych jednostek organizacyjnych w banku

-  Kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych jednostek organizacyjnych banku

-  Podstawowe narzędzia zarządzania bankiem

-  Zarządzanie aktywami, pasywami, kosztami i ryzykiem

-  Znaczenie kontroli wewnętrznej w banku

3. OPERACJE BANKOWE

-  Klasyfikacja i charakterystyka operacji bankowych

-  Podstawowe zasady działania produktów i usług bankowych

-  Zasady działania bankowości elektronicznej i warunki jej bezpiecznego użytkowania

-  Tabele kursów walut i istota spreadu walutowego

-  Tabele prowizji i opłat w banku

-  Opodatkowanie wkładów bankowych

-  Obrót bezgotówkowy i gotowany w banku (płatności krajowe - działanie KIR, Eliksir, Sorbnet, płatności międzynarodowe, SWIFT, wpłaty i wypłaty gotówki)

4. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA

-  Główne zasady (istota) udzielania i spłaty kredytów

-  Zewnętrzne źródła pobierania i dostarczania informacji o klientach ( BIK, MIG-DZ, MIG-BR,BIG-i, AMRON, rejestr zastawów, elektroniczne księgi wieczyste i inne)

-  Rodzaje oprocentowania kredytów i sposoby jego obliczania, a także ustawowe graniczenia oprocentowania i prowizji kredytów

-  Główne rodzaje zabezpieczeń kredytów

-  Monitoring kredytowy, restrukturyzacja i windykacja

-  Zasady kwalifikacji należności i tworzenia rezerw celowych      

5. RYNEK PIENIĘŻNY, KAPITAŁOWY I UBEZPIECZENIOWY ORAZ INNE PRODUKTY

-  Instrumenty rynku pieniężnego

-  Instrumenty rynku kapitałowego

-  Produkty ubezpieczeniowe

-  Zasady opodatkowania dochodów kapitałowych

-  Istota usług leasingowych, factoringowych

-  Rola banku w sprzedaży i obsłudze produktów rynku finansowego i ubezpieczeniowego

6. STOSOWANIE PRAWA W DZIAŁALNOŚCI BANKU

-  Podstawowe akty prawne:

> Prawo bankowe

> o nadzorze nad rynkiem finansowym

> kodeks spółek handlowych

> Kodeks cywilny

> Prawo spółdzielcze

> o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

> o Narodowym Banku Polskim

> o obrocie instrumentami finansowymi

> o funduszach inwestycyjnych

> o obligacjach

> o działalności ubezpieczeniowej

> o usługach płatniczych

> o elektronicznych instrumentach płatniczych

> Prawo dewizowe

> o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

> o kredycie konsumenckim

-  Podstawowe pojęcia prawne

-  System wewnętrznych regulacji prawnych w banku

-  Zasady zachowania tajemnicy bankowej oraz ochrony danych osobowych

-  Odpowiedzialność banku i pracownika za działania niezgodne z prawem

7. SPRZEDAŻ, MARKETING BANKOWY I ZAGADNIENIA ETYKI

-  Segmentacja klientów banku

-  Znaczenie i uwarunkowania pozyskiwania nowych i utrzymania dotychczasowych klientów

-  Cross-selling i up-selling oraz ich znaczenie w banku

-  Jakość obsługi, satysfakcja i lojalność klientów

-  Istota działania i zastosowania systemu CRM w banku

-  Podstawowe narzędzia zarządzania sprzedażą

-  Podstawowe narzędzia marketingowe

-  Tryb postępowania i znaczenie skarg i reklamacji klientowskich

-  Etyka w postępowaniu pracownika banku

8. INFORMATYKA BANKOWA

-  Podstawowe zasady działania systemu informatycznego

-  Znaczenie i zasady bezpieczeństwa systemu informatycznego

 

MIEJSCE SZKOLENIA: Oddziały FRBS:

  • Warszawa,
  • Kraków,
  • Rzeszów,
  • Wrocław.

 

Szkolenie może odbyć się na zlecenie Banku w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Bank, wymagana liczba  uczestników 25 – 30 osób

DATA ROZPOCZĘCIA:  listopad  2015 r. 

KOSZT OD OSOBY   – 2.100 złotych brutto (dodatkowo 500 zł za egzamin) 

 

EGZAMIN

Osoby przystępujące do egzaminu powinny wykazać się wiedzą ogólnobankową w zakresie wymaganym w ramach procesu certyfikacyjnego (POBIERZ)prowadzącego do uzyskania Certyfikatu „Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych".

Proces certyfikacji składa się z trzech etapów:

  1. egzamin (pisemny i ustny)
  2. ocena pracodawcy (banku lub firmy pośrednictwa finansowego)
  3. 6-miesięczny staż pracy (nie jest wymagany do przystąpienia do egzaminu, ale jest   wymagany do uzyskania stopnia zawodowego Pracownik Obsługi Klientów)

Zgodnie z Regulaminem Egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, zatwierdzonym przez Zarząd Związku Banków Polskich i obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., egzamin odbywa się przed Komisją powoływaną przez Prezesa ZBP.

Egzamin składa się z:

  • części pisemnej (test 50 pytań jednokrotnego wyboru) oraz
  • ustnej (dla osób, które otrzymały co najmniej 30 punktów w części pisemnej), podczas której zdający udzielają odpowiedzi na 3 wylosowane przez siebie pytania.

Czas trwania części pisemnej egzaminu: 60 minut.

Przygotowując się do części pisemnej i ustnej egzaminu można korzystać z materiałów pomocniczych (egzamin: PISEMNY, USTNY)

Osobom, które nie zdały egzaminu, przysługuje prawo do udziału w jednym nieodpłatnym egzaminie poprawkowym w ciągu roku od daty poprzedniego egzaminu.

Uzyskanie pozytywnej oceny na obu etapach upoważnia Związek Banków Polskich do wystawienia Certyfikatu „Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych".

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies